18-02-09

PSD, Dienst Individuele Gevallen, hof van beroep te Antwerpen: Schrijven aan Justitieminister De Clerck


DeClerck.website.775patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 18.2.2009

De heer Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: Werking Justitie - PSD, Dienst Individuele Gevallen, hof van beroep te Antwerpen, dossier Vervloesem

Mag ik hierbij Uw aandacht vragen voor de problemen waarmee Marcel Vervloesem bij de aanvragen van zijn penitentiaire en occasionele verloven, alsook bij de aanvragen van een electronisch toezicht en vervroegde invrijheidsinstelling, te maken krijgt ?

Kan de Minister mij mededelen op welke manier hij deze zaak zal trachten op te lossen en op welke manier hij de werking van Justitie zoekt te verbeteren om te voorkomen dat gevangenen met hun voornoemde aanvragen in een vicieuze cirkel terecht komen ?

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

PS. In bijlage zend ik U een gedetailleerd overzicht van de probleemstelling

-----------------------------------

DOSSIER MARCEL VERVLOESEM

OVERZICHT PROBLEEMSTELLING PSD BRUGGE

A) Sinds 29.1.2009 komt Marcel in aanmerking voor het 'Penitentiair Verlof'

Daarvoor moet hij een aanvraagfomulier aanvragen en indienen op 3 tot 5 maart 2009.Die aanvraag gaat vervolgens naar de gevangenisdirectie, die dan twee volle maanden de tijd heeft om een positief of negatief advies op die aanvraag te geven.
Voor dat advies heeft de directie het verslag van de PSD nodig.
Vervolgens gaat dat advies naar de 'Dienst Individuele Gevallen' van het Ministerie van justitie die dan op haar beurt advies geeft. Zij heeft daartoe het verslag van de PSD nodig.
Marcel zal dus ten vroegste in juni 2009 weten of hij al dan niet het gevraagde penitentiaire verlof zal krijgen of niet.

B) Sinds 5.9.2008 komt Marcel in aanmerking voor het 'Occasioneel Verlof'

Daarvoor moet hij een aanvraagformulier aanvragen en indienen op 23 maart 2009.
Deze aanvraag wordt op dezelfde manier als de aanvraag voor het penitentiair verlof, zoals hierboven reeds beschreven, behandeld.
Ook in dit geval zal Marcel ten vroegste in juni 2009 weten of dit al dan niet is/wordt toegestaan.
Ook daartoe is het PSD-verslag vereist.

C) Sinds 2.8.2009 komt Marcel in aanmerking voor het 'Electronisch Toezicht' (Enkelbandje thuis)

Zijn aanvraag daarvoor moet hij indienen vanaf Mei tot Juni 2009.
Die aanvraag komt dan vervolgens, na advies van de directie en de PSD, ten vroegste in de maand augustus 2009 voor behandeling voor de strafuitvoeringsrechtbank die beslist of het electronisch toezicht wordt toegekend.

D) Marcel komt in aanmerking voor vervroegde invrijheidsstelling op 29.1.2010.

Ook in dit geval moet de strafuitvoeringsrechtbank zitting houden.
In oktober en november 2009 kan Marcel hiervoor in principe de aanvraagformulieren invullen.

------

Marcel deed reeds twee aanvragen:

1) Penitentiair Verlof
Negatief advies directeur E. De Loof van 7.11.2008
Overgemaakt aan de Dienst Individuele Gevallen op 8.11.2008
Reden van het negatief advies: PSD kon Marcel nog niet zien

2) Occasioneel Verlof
Negatief advies directeur M. Steenbergen van 28.11.2008
Overgemaakt aan de Dienst Individuele Gevallen op 1.12.2008
Reden van het negatief advies: PSD is nog niet klaar met het verslag

De beslissing van de Dienst Individuele Gevallen is tot nogtoe onbekend . Zij deelde haar beslissing nog niet mede omdat de dienst, naar verluid, maanden achter staat met haar werk.
Door het passeren van de tijdslimiet is Marcel verplicht om in maart e.k. opnieuw verloven aan te vragen zonder dat hij dus weet welke beslissing de bevoegde Dienst Individuele Gevallen in zijn vorige aanvraag nam.
Gezien de PSD nu weer opnieuw niet tijdig klaar zou zijn met haar verslag, gezien zij de bundel die zij opvroeg bij het hof van beroep te Antwerpen nog niet toekreeg, kan er bijgevolg ook op de tweede aanvragen van Marcel voor penitentiair verlof (data: 3 en 5 maart 2009) en occasioneel verlof op 23 maart 2009, niet positief geadviseerd worden door de gevangenisdirectie.
Dat maakt dat de volgende aanvragen dan van 3 tot 5 juni 2009 en op 23 juni 2009 moeten ingediend worden en dat zij de datum voor de aanvraag voor het electronisch toezicht zullen overlappen, hoe onbegrijpelijk dit ook moge zijn.
Dit zal dus tot een bijzonder probleem leiden omdat voor het electronisch toezicht de bevoegde strafuitvoeringsrechtbank zal vragen en tevens zal nakijken of Marcel reeds via zijn penitentiair verlof of occasioneel verlof in vrijheid was, en hoe die verloven zijn verlopen. De strafuitvoeringsrechtbank zal ook willen weten of Marcel na zijn verloven terug naar de gevangenis kwam enzoverder.
Gezien Marcel, door de blokkering van het gerechtelijk dossier (hof van beroep te Antwerpen) en het uitblijven van het PSD-verslag, nog steeds geen penitentiair of occasioneel verlof zal hebben genoten, is de kans zeer groot dat de aanvraag en de toekenning van het electronisch toezicht worden afgewezen.
Dat maakt dan weer dat Marcel pas ten vroegste drie maanden na de data van het electronisch toezicht, zijnde 2.8.2009 en 2.11.2009, opnieuw een electronisch toezicht kan aanvragen.
En zo kunnen we blijven doorgaan.
Door het uitblijven van het PSD-verslag en het volgende negatief advies dat hierdoor gegeven zal worden, is het mogelijk dat Marcel al 14 maanden gevangenschap achter de rug zal hebben zonder penitentiair of occasioneel verlof te hebben gekregen.
Want als de aanvraag voor het verlof tengevolge van het ontbreken van het PSD-verslag opnieuw moet afgewezen worden, dan kan Marcel ten vroegste van 3 tot 5 juni 2009 wederom zijn penitentiair verlof en op 23 juni 2009 zijn occasioneel verlof aanvragen.
Reken daarbij de twee maanden voor het advies van de gevangenisdirectie en minstens een maand voor het advies van de Dienst Individuele Gevallen die, zoals ik zei, met haar werk achterstaat, en we bevinden ons reeds in september 2009. Dat is meer dan een jaar na de aanvraagdatum van 2.8.2008 voor het electronisch toezicht !

------

De data waarop de PSD met Marcel sprak:
18.11.2008, 20.11.2008, 26.11.2008, 28.11.2008, 9.12.2008, 10.12.2008, 15.12.2008, 17.12.2008, 19.12.2008, 6.2.2009, 12.2.2009, 13.2.2009

De PSD zou Marcel deze week terugzien maar zolang het hof van beroep het dossier niet naar de PSD zendt, kan de PSD haar rapport niet afmaken wat dan weer resulteert in een negatief advies.

Copie aan Mter Raf Jespers

Foto: Minister van Justitie, de heer Stefaan De Clerck