21-01-09

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem: Voor de tuchtcommissie vanwege zijn euthanasieprocedure


declerck300patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëAANGETEKEND

Brussel, 20.1.2009

Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115 - 1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: Geknoei met medische rapporten van zieke gevangenen - Mensenrechtenschendingen in Belgische gevangenissen

Ik hoop dat U kopie van mijn schrijven gericht aan Mevrouw Haesebrouck, directrice van de gevangenis te Brugge, en de gedetailleerde verslagen die ik U bij mijn brieven van 12.1 en 15.1 jl. in verband met de behandeling van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge en het AZ Sint-Jan te Brugge zond, goed hebt ontvangen.

Ik hoop dat U ook mijn aangetekende brief van 19.1 jl. goed hebt ontvangen.

In mijn verslag van 12.1.2009 kon U reeds lezen dat Marcel nog altijd het slachtoffer werd van willekeurige strafmaatregelen in de gevangenis van Brugge terwijl dit in overtreding is met het wetboek van strafvordering en met de Wet Dupont inzake de rechten van de gevangenen.
De gevangenisdirectie van Brugge gaf hem bijvoorbeeld geen antwoord meer op de rapportbriefjes waarin hij een toelating voor bezoek en de afgifte van nieuwe schrijflinten vroeg.
In mijn rapport van 12.1.2009 stond verder dat de gevangenisdirectie en dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis in Brugge, plotseling besloten om Marcel, die zwaar ziek is, van zijn cel van het medisch centrum te halen en gedurende enkele dagen lang zonder medisch toezicht in een piepkleine isoleercel (een 'observatiecel' genoemd) op sectie 35 van de gevangenis op te sluiten.
Marcel werd gedurende 24 uren op 24 uren in deze cel opgesloten. Hij had geen contact, geen televisie, geen enkele vorm van ontspanning terwijl dokter Proot hem had gezegd dat het 'geen tuchtmaatregel' betrof en hem beloofd had dat hij deze cel regelmatig (o.a. voor de wandeling met de medegevangenen) zou mogen verlaten.
De volledig onverantwoorde overplaatsing (Marcel lijdt aan kanker en een zware vorm van suikerziekte, zijn nieren werken maar voor 60%, hij diende tijdens de jongste maanden een vijftal keren met spoed in het ziekenhuis te worden opgenomen en diende op enkele weken tijd met spoed geopereerd te worden, gevangenisgeneesheer Proot acht de kans op een hartinfarct zo reëel dat hij over twee weken twee opéénvolgende hartoperaties wilde uitvoeren, Marcel had verschillende bloedtransfusies, lag aan de hartmachine, moest wekenlang een nierdialyse laten verrichten, heeft al wekenlang een geinfecteerde wonde in zijn linkerlies, moet een insulinepomp dragen,), gebeurde waarschijnlijk op vraag van Dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst die direct onder Uw gezag werkt en waarmee U persoonlijk overleg pleegt.
De Werkgroep Morkhoven maakte enkele weken geleden immers bekend dat Marcel tijdens zijn recente spoedopname in het A.Z. Sint-Jan te Brugge, aan de operatietafel werd vastgeketend.
'Zoiets gebeurt niet', zei Van Mol in 2002 in het geval van een andere gevangene waarmee juist hetzelfde gebeurde.
De Werkgroep klaagt ook al een aantal weken aan dat er geknoeid werd met het medisch rapport dat Van Mol voor de Dienst Individuele Gevallen die over de vrijlating op basis van gezondheidsredenen moet beslissen, opmaakte. Heel wat medische informatie over Marcel werd verdraaid of onjuist weergegeven. Belangrijke informatie over zijn gezondheidstoestand (zoals de hart- en kankeroperatie die hij voor zijn opsluiting heeft ondergaan) werd weggelaten en in het rapport stond zelfs dat Marcel een 'roker' is terwijl hij nooit gerookt heeft en hij diegenen die in zijn huis wilden roken steeds vroeg om dit in de garage of de tuin te gaan doen.
Ook de advocaat van Marcel bleek verkeerd te zijn ingelicht en had maanden nodig om zijn dossier te kunnen samenstellen omdat de medische rapporten 'per vergissing' naar een verkeerde gevangenis werden gestuurd.

In mijn verslag van 12.1.2009 stond ook dat gevangenisdirecteur Vandecandelaere Marcel op 12.1.2009 op zijn bureau liet ontbieden en hij Marcel met 'bijkomende sancties' dreigde indien deze de artikels over dokter Van Mol op de Internet-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven, niet liet wijzigen.
Vandecandelaere wilde ondermeer dat de woorden 'doodslag' en de oproep om zich over de handelswijze van Van Mol tot U te richten, verwijderd werden.
Vandecandelaere die geen enkel respect heeft voor de vrijheid van meningsuiting en die bepaalde gevangenen blijkbaar onder druk zet, besefte daarbij niet eens dat Marcel geen enkele zeg heeft over de gepubliceerde artikels.
Volgens onze informatie worden tuchtstraffen tegen gedetineerden al jarenlang als chantagemiddel gebruikt om familieleden van gedetineerden die zich durven te beklagen, het zwijgen op te leggen.

Zoals U ongetwijfeld hebt kunnen lezen, werd Marcel dank zij onze protestbrieven, na een paar dagen isoleercel naar een andere cel van sectie 35 overgebracht om dan vervolgens weer terug in zijn cel op het medische centrum te worden opgesloten waar hij zich al maandenlang in gezelschap bevindt van een man die constant tegen de muren praat en met ernstige darmproblemen te kampen heeft waardoor hij voortdurend naar het toilet in de cel moet lopen.
Een positief punt was dat de hoogstnodige medische zorg imiddels weer werd hernomen. Dokter Proot stelde vast dat de suikerziekte van Marcel tengevolge van de isolatie, weer problematisch was geworden en stuurde hem naar een specialist die besliste dat Marcel voortaan een insulinepomp moet dragen. Dokter Proot zorgde er ook voor dat Marcel antibiotica voor de kwaadaardige infectie van de wonde in zijn linkerlies kreeg. Marcel kreeg ook serum toegediend.
De bezoekaanvragen van een aantal nieuwe bezoekers werd eindelijk toegestaan door de gevangenisdirectie. De toelating voor de aanvraag van een nieuw schrijflint liet echter verder op zich wachten en Marcel vroeg zich af waarom het geld van zijn dochter na drie weken nog steeds niet op zijn rekening werd gestort. Alle persoonlijke spullen van Marcel bleven in cel nr. 61 van sectie 35 liggen maar Marcel vroeg om daar 'geen kwaad in te zien' en weet dit aan de omstandigheden.

Toen Marcel een paar dagen geleden naar het rokerszaaltje wilde gaan (een andere ruimte voor sociaal contact is er niet), werd hem dat geweigerd waarop de stoppen doorsloegen. Marcel vreesde dat hij opnieuw 24 uren op 24 uren zou opgesloten worden, dat hij geen bezoek meer zou krijgen en dat er voor de zoveelste maal tuchtmaatregelen zouden worden genomen.
Men zou zich dus op de eerste plaats moeten afvragen wie deze beslissing en met welk doel deze beslissing genomen werd. Was het de bedoeling om Marcel die, vanwege zijn uitzichtloze situatie en de eindeloze pesterijen in de gevangenis van Brugge, besloten heeft om een euthanasieprocedure op te starten, eerst nog even tot een wanhoopsdaad te drijven? Het is immers algemeen bekend dat er in de gevangenis van Brugge regelmatig gedetineerden in mysterieuze omstandigheden (die dikwijls te maken hebben met medicatie of een gebrek aan zorg en medicatie) overlijden.
Justitie 'onderzoekt' deze overlijdens wel maar daar blijft het dan meestal bij.

Vandaag kreeg Prinses de Croÿ het postpakket met haar brief aan Marcel en enkele lege briefenveloppen erbij, dat zij enkele dagen geleden naar de gevangenis van Brugge stuurde, terug in de brievenbus. Op de briefomslag die bleek te zijn opengesneden en weer terug te zijn dichtgeplakt, stond vermeld dat het postpakket 'geweigerd' werd.
Een brief die een meisje naar Marcel stuurde, blijkt intussen ook niet te zijn aangekomen terwijl de gedetineerden zogezegd recht hebben op briefwisseling. Het is de niet de eerste keer dat Marcel's briefwisseling werd achtergehouden.

Marcel kreeg vandaag tevens te horen dat hij voor zijn euthanasieprocedure en de serumverwijdering waarvan een vrouwelijke cipier een tuchtrapport opmaakte, op 22.1.2009 voor de tuchtcommissie moet verschijnen die onder leiding staat van gevangenisdirectrice De Loof.
Aan menselijke oplossingen voor hopeloze toestanden die zij zelf in het leven geroepen hebben, denkt de gevangenisdirectie immers niet.
Welke tuchtstraf moet men aan een gedetineerde die een euthanasieprocedure is opgestart omdat hij geen andere uitweg meer ziet, trouwens opleggen ? Misschien hoopt men Marcel zo zwaar te straffen dat hij nog snel doodgaat vooraléér hij zijn onrustwekkende euthanasieprocedure kan opstarten.

Er zijn steeds meer en meer journalisten die deze zaak van dichtbij volgen omdat de al jaren durende gevangenisproblemen niet enkel met de 'overbevolking' in de gevangenissen hebben te maken.
Een professor van het Gasthuisbergziekenhuis te Leuven verklaarde dat de gezondheid van mensen die enkel aan suikerziekte lijden, ernstig geschaad wordt door lange of minder lange opsluitingen.
Ook op europees gebied maakt men zich zorgen over de manier waarop de gevangenen worden behandeld en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens binnen de Belgische gevangenissen geschonden wordt.

Alhoewel U door de advocaat van Marcel voldoende wordt ingelicht, verzoek ik U, Mijnheer de Minister, om rekening te willen houden met de gegevens die ik U verstrek en zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden voor deze zaak en voor het mensonterend gevangenisbeleid in België.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

Kopie aan Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem


GroepBrugge.mail-2patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

-------

Schrijf naar/Ecrivez à/Write to/Scrivete a:

Gevangenis Brugge
Medisch Centrum - K 6104
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's: Justitieminister De Clerck, Werkgroep Morkhoven voor de gevangenis te Brugge