30-01-09

Gevangenissen: nieuws van de overheid


GevangenisBrugge.151041743Marcel.dood.mail-4patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

De gevangenissen krijgen een nationale controle-instelling.
Dat heeft de Belgische minister van Justitie, Stefaan De Clerck, aangekondigd na een vraag van Groen!-kamerlid Stefaan Van Hecke.

De Werkgroep Morkhoven vindt het initiatief van minister De Clerck een stap in de goede richting maar wees er in een schrijven aan de minister en de Liga voor Mensenrechten reeds op dat men er eerst moet voor zorgen dat de bestaande wet Dupont inzake de rechten van de gevangenen, correct wordt toegepast.
De Comités van Toezicht die bijvoorbeeld in die wet voorzien waren, blijven momenteel in gebreke en laten willekeurige tuchtmaatregelen tegenover gedetineerden toe.
Onder de voor het merendeel willekeurig genomen tuchtstraffen, zijn er een reeks bedenkelijke zaken zoals het verbod om een misviering bij te wonen. De tuchtstraffen (waaronder het in isoleercellen opsluiten en het beperken van het bezoekrecht) worden -zoals in het geval van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem- tevens als chantagemiddel tegenover vrienden en verwanten van de gedetineerde gebruikt als die wantoestanden durven aan te klagen.

Men ontzegt gevangenen ook dikwijls de hoogst noodzakelijke medische zorg terwijl zij, volgens de Wet Dupont, nochthans recht hebben op een gezondheidszorg die evenwaardig is aan die van buiten de gevangenis.
De Dienst Penitentiaire Gezondheidszorg van dokter Francis Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, stelt soms foutieve medische rapporten op over gevangenen. Op die manier kan men voorkomen dat de Dienst Individuele Gevallen van het Ministerie van Justitie, de gezondheidstoestand van een gevangene op een juiste manier inschat.
Dergelijke zaken worden echter nooit onderzocht en er worden nooit sancties genomen tegenover diegenen die voor dergelijke wanpraktijken verantwoordelijk zijn.

Een ander probleem is dat de meeste gevangenisdirecteurs er van overtuigd zijn dat zij boven de wet staan en dat zij zelf criminele feiten kunnen plegen. Op die manier blijven de wantoestanden binnen de gevangenissen bestaan, worden gevangenenen tot wanhoop gedreven en wordt de reintegratie van de gedetineerde/geinterneerde in de samenleving onmogelijk gemaakt.

De Werkgroep Morkhoven maakt zich ernstige zorgen over het voortdurend gebruik van isoleercellen in de Belgische gevangenissen en vraagt zich af of het dagenlange vastbinden van naakte gevangenen in ondergrondse cachotten wel overéénkomstig het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens gebeurt.
Ook over de speciale cellen voor 'zware gevallen' alwaar er vaak folterpraktijken worden gebruikt, bestaat er geen enkele duidelijkheid.

Dan is er de discriminatie van gevangenen.
Heel wat gevangenen (ook verdachten die soms jarenlang in voorarrest zitten) hebben geen enkel recht en hun gunstaanvragen worden systematisch geweigerd terwijl Bart Debie van het Vlaams Belang reeds na 1 dag gevangenis, naar huis mocht gaan om op zijn electronisch enkelbandje te wachten.
Ook een hoogst bedenkelijke figuur als Michel Nihoul werd op een zeer respectvolle manier, zonder tuchtstraffen, behandeld. Hij kon van een reeks toegestane gunsten genieten en kwam op minder dan een derde van zijn straf weer vrij terwijl talrijke gevangenen hun straf tot de laatste dag moeten blijven uitzitten.
Waarom mogen er zo'n 1500 gevangenen, met of zonder electronisch enkelbandje, thuis blijven terwijl duizenden andere gevangenen van geen enkel voorrecht kunnen genieten ?
Waarom wordt er geen werk gemaakt van het systeem van electronische enkelbandjes die voor de ontvolking van de Belgische gevangenissen kan zorgen en kiest de minister van justitie voor prestigieuze projecten ? Zoals de minister immers zegt, kost één nieuwe gevangeniscel al gauw 150.000 euro.
Dienen deze kostelijke projecten vooral om de europese en internationale kritiek op het Belgische gevangenisbeleid te weerleggen ?
Waarom worden bijna terminaal zieke gevangenen, tot stervens toe in de gevangenis gehouden terwijl de ministers van Justitie al 20 jaar over de 'overbevolking' in de gevangenissen klagen ?

Tenslotte vraagt de Werkgroep Morkhoven zich af hoe het staat met het zogezegde klachtrecht van de gevangene dat in de Wet Dupont voorzien is. Zij heeft de indruk dat de klachten van gevangenen op geen enkele wijze serieus genomen worden.

-------------------------------------

Eén gevangeniscel kost 150.000 euro

De Clerck: 'Zeven nieuwe gevangenissen tegen 2012'

Gevangenissen trekken weg uit stadscentra
Nationale waakhond gevangeniswezen
De bouw van één gevangeniscel kost 150.000 euro, berekende Justitie.
Toch schrikt dat de regering niet af om 1.850 cellen bij te bouwen.
België heeft jarenlang te weinig geïnvesteerd in zijn strafinrichtingen en krijgt geregeld door internationale instellingen een veeg uit de pan wegens de penibele leef- en werkomstandigheden in de gevangenissen. De meeste dateren nog van de negentiende eeuw.
Sommige daarvan, onder meer Sint-Gillis en Vorst in Brussel en het arresthuis aan de Begijnenstraat in Antwerpen, zijn niet meer te renoveren. Tegen 2016 gaan ze dicht en komt er aan de rand van de stad een nieuwbouw. (fvg)

------------

Nationale waakhond gevangeniswezen

BRUSSEL - De gevangenissen krijgen een nationale controle-instelling.
Dat heeft de minister van Justitie, Stefaan De Clerck, aangekondigd na een vraag van Groen!-kamerlid Stefaan Van Hecke.
Het Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties heeft ons land al diverse keren op de vingers getikt voor de lamentabele omstandigheden waarin gedetineerden opgesloten zitten. Dat geldt ook voor de geïnterneerden - mensen die een misdrijf hebben begaan maar geestesziek zijn. Ze moeten normaal een aangepaste psychiatrische behandeling krijgen, maar in de gevangenissen is daar geen personeel en infrastructuur voor.

Het Comité tegen Foltering dringt er onder meer op aan dat België voldoende interne inspecties in zijn gevangenissen uitvoert. Dat zou gebeuren door een nationale controle-instelling. Die waakhond moet toezicht houden op de levensomstandigheden van gedetineerden. (fvg)

------------

Gevangenissen trekken weg uit stadscentra

BRUSSEL - De bouw van één gevangeniscel kost alles samen 150.000 euro.De regering bouwt 1.850 cellen bij.

Tegen 2016 verdwijnen de compleet verouderde gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis en ook die in de Antwerpse binnenstad. In de plaats komen beter toegankelijke strafinrichtingen aan de rand van de stad.

De vervanging van deze 19de-eeuwse gevangenissen door nieuwbouw maakt deel uit van een verruimd gevangenisplan dat de minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V), gisteren in het parlement voorstelde.

De presentatie was ook symbolisch: het gevangenisplan bouwt grotendeels voort op het werk van de vorige minister Jo Vandeurzen, die ontslag moest nemen.

Het is bekend dat de regering drie gevangenissen met telkens driehonderd cellen gaat bijbouwen, één in Puurs (nabij de A12) en twee in de omgeving van Charleroi. De Antwerpse regio kampt, net als Brussel en Charleroi, met een structurele overbevolking van de gevangenissen. De drie gevangenissen zouden tegen 2012 klaar zijn voorgebruik.

Daarnaast gaan ook vijf gevangenissen dicht. Het gaat om de meest verouderde strafinrichtingen waar renovatie nog weinig uithaalt en de aanpassingswerken de regering alleen maar op kosten jaagt. In Vorst en Sint-Gillis bijvoorbeeld zijn de renovatiewerkzaamheden van enkele jaren geleden al weer ongedaan gemaakt. Die verouderde gevangenissen liggen vaak in woonbuurten, laten daardoor geen uitbreiding meer toe en zijn moeilijk toegankelijk voor bezoekers en politiediensten.

Justitie kiest voor een radicale ommekeer, zei De Clerck gisteren. De gevangenissen in Vorst en Sint-Gillis gaan tegen 2016 dicht. De redactie vernam dat ze mogelijk verhuizen naar de site in Evere, waar de Navo zijn hoofdkwartieren heeft. Daar komen drie nieuwe Brusselse gevangenissen met een capaciteit van negenhonderd cellen. Brussel I ter vervanging van Sint-Gillis, Brussel II ter vervanging van Vorst en Brussel III in de plaats van de vrouwengevangenis van Berkendael.

Ook het Antwerpse arresthuis aan de Begijnenstraat zou tegen 2016 uit het stadscentrum verdwijnen. De stadsbesturen van Antwerpen en Brussel denken er allebei aan om op de site van de gevangenis een (sociaal) woonproject te vestigen, of op een andere manier aan stadsvernieuwing te doen.

Andere gevangenissen die door een nieuwbouw vervangen worden, zijn Namen, Dinant en de oude paviljoenen van Merksplas. In hun plaats komt een gloednieuwe inrichting van 300 plaatsen in Marche-en-Famenne (tegen 2013) en in Merksplas (440 cellen).

De Clerck verdedigt het ambitieuze bouwprogramma voor de gevangenissen. Hij wil geen cellen in het wilde weg bijbouwen. Het gebeurt doordacht en uiteindelijk komen er 1.850 cellen bij, bovenop de bestaande 8.500. Dat zal maar een klein overschot opleveren,rekening houdend met de huidige gevangenisbevolking van rond en soms boven de 10.000 gedetineerden.

De modernisering van de gevangenissen en nieuwbouw zijn ook nodig om te voldoen aan de Europese eisen voor een 'humane detentie'. België is al herhaaldelijk op de vingers getikt voor de penibele leef- en werkomstandigheden in haar strafinrichtingen, onder meer door het VN-Comité tegen foltering.

De minister berekende nog dat één gevangeniscel de overheid bruto 150.000 euro kost.
Daartegenover levert een gevangenis ook veel tewerkstelling op. Per cel komt er rechtstreeks een arbeidsplaats bij.
'Sommige burgemeesters zien een gevangenis op hun grondgebied niet zitten, maar andere verwelkomen een strafinrichting met open armen.'

Filip Verhoest

De Standaard, Donderdag 29 januari 2009


GroepBrugge.mail-2patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

-------

Schrijf naar:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - Kamer 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's: Gevangenis Brugge, Kinderrechtenactivist Marcel Vervloesem die reeds 4 maanden lang onschuldig en als bijna terminaal zieke patiënt in de gevangenis is opgesloten, Werkgroep Morkhoven en sympathisanten uit België, Nederland en Italië voor de gevangenis te Brugge

13:07 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevangenissen nieuws van de overheid |  Facebook |