23-06-09

Gevangenis Brugge: PSD-fraude - Open Brief aan Minister De Clerck


declerck.286380

Brussel, 23 juni 2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: zieke gevangenen, overbevolkte gevangenissen, dossier Vervloesem, PSD-fraude

Ik hoop dat u mijn aangetekend schrijven van 5.6.09 en mijn e-mails van 17.6.09 en 22.06.09 in verband met het uitblijven van het door u beloofde onderzoek naar de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem van onze vereniging, door de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, goed hebt ontvangen.
Ik verwijs hierbij naar uw brief van 25 maart 2009 aan de heer Vervloesem met ref. PV71/KL/1523AC.

Ik hoop ook dat u ook de kennis hebt kunnen nemen van de ziektetoestand van de heer Vervloesem en van de lijst met spoedoperaties en spoedopnames betreffende de heer Vervloesem.

Hopelijk hebt u ook een kopie van mijn aangetekend schrijven dd. 19.6.09 aan de heer Varkas van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge, goed ontvangen waaruit blijkt dat de PSD elke vooruitgang in het dossier van de heer Vervloesem op een systematische manier blokkeert.

Vorige maand wist de PSD te voorkomen dat dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, op de vergadering van het personeelscollege verscheen alwaar hij door Mter Jespers, advocaat van de heer Vervloesem was uitgenodigd.
Op die manier kon dokter Proot geen verslag uitbrengen over de medische toestand van de heer Vervloesem en is er geen letter over diens medische toestand in het rapport van de PSD en het verslag van gevangenisdirectie weer te vinden. Vandaar dat de gevangenisdirectie, welgeteld één dag voor dat de heer Vervloesem opnieuw wegens ernstige hartproblemen in het AZ Sint-Jan te Brugge moest opgenomen worden, over de ganse lijn negatief adviseerde, wat de heer Vervloesem tot wanhoop bracht.

Bedoeling van de PSD is te voorkomen dat uw kabinet en de strafuitvoeringsrechtbank, die morgen, op 23 juni 2009, zitting houdt over de zaak Vervloesem, in het bezit geraken van de gegevens die van levensbelang zijn voor de heer Vervloesem.

Indien de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank niet over de juiste gegevens beschikt, komt de heer Vervloesem, die zoals u weet zeer zwaar ziek is, ook niet in aanmerking voor een electronisch toezicht en dergelijke.

De PSD beweerde in het verleden steeds dat het de 'schuld van de geneesheren en dokter Proot was' dat de medische gegevens niet aan het PSD-dossier gevoegd konden worden.
De PSD beweerde dat de geneesheren, waaronder Dr. Proot, haar de gegevens 'niet doorgaven'.

Het is echter juist de PSD geweest die niet wilde dat dokter Proot zou getuigen op het personeelscollege van 7 mei 2009 in verband met de aanvraag van het electronisch toezicht door de heer Vervloesem.

De Werkgroep Morkhoven wist terzake in het bezit te komen van de volgende e-mails:

van: nele.verhenne just.fgov.be
woensdag 29 april 2009 te 10 u.
aan: Varkas Olivier / Tavernier Geert
inzake: Vervloesem Marcel

Beste,

We kregen een schrijven van de advocaat van betrokkene.
Betrokkene dient op 7.5.2009 voor het PC te verschijnen inzake een aanvraag BD en ET.
Betrokkene had graag Dr Proot laten oproepen voor deze zitting.
Wat is jullie advies ?
Kan dit een meerwaarde geven aan het dossier ?

Groeten,

Verhenne Nele
Griffie PCB
Secretaris PC
Legeweg 200, 8200 Brugge

----

Antwoord van de PSD:

E-mail:
van: olivier.varkas just.fgov.be
woensdag 29 april 2009 te 14.37 u.
aan: Verhenne Nele
cc: Tavernier Geert (psycholoog PSD)

Nele,

We hebben geen idee waarom betrokkene dokter Proot wil laten verschijnen. We zien ook niet in welke meerwaarde zijn getuigenis zou kunnen brengen.

MVG
Olivier Varkas
maatschappelijk assistent PSD

---

Mter Jespers, advocaat van de heer Vervloesem, kreeg van Nele Verhenne vervolgens de mededeling dat het 'door de directie niet was toegestaan om dokter Proot op te roepen voor de personeelscollege van 7.5.2009' terwijl de heer Varkas van de PSD dit zelf had beslist.

De heren Varkas en Tavernier gaan zelfs nog een stukje verder in hun bedrog.

Om de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank en de Procureur te misleiden, lieten zij niet alleen het medisch dossier over de heer Vervloesem uit hun verslag maar haalden zij er ook alle documenten uit die ten gunste zijn van de heer Vervloesem.
De volgende stukken blijken te ontbreken:
1) de briefwisseling van de heer Vervloesem met de UIA-UFC van professor Cosyns in verband met de aanvraag tot begeleiding. De briefwisseling werd in 2008 opgestart en zowel de verzonden brieven als de antwoorden op deze brieven werden door de heer Vervloesem aan de PSD bezorgd.
2) het antwoord van het UFC waarin men mededeelde dat men 'eerst het PSD-verslag (dat na 8 maanden nog niet was afgeraakt) nodig had'. Afschrift van dit antwoord werd door de heer Vervloesem eveneens aan de PSD bezorgd.
3) het negatief advies van de directie van de gevangenis te Brugge op de diverse verlofaanvragen van de heer Vervloesem.
4) het sociale verslag dat door justitie ten huize van Prinses J. de Croÿ, voor een penitentiair verlof van de heer Vervloesem ten hare huize, werd opgemaakt.
5) de briefwisseling van Wendy Vervloesem (dochter van de heer Vervloesem) en van allerlei andere mensen, met de PSD, DIG en andere diensten.

De PSD hield dus alles uit het verslag wat in het voordeel van de heer Vervloesem zou kunnen pleiten, ook de medische gegevens die een juist beeld geven over diens gezondheidstoestand.

Anderzijds voegde de PSD bijvoorbeeld een vernietigende getuigenis van de genaamde Victor V. aan het dossier toe terwijl de heer Vervloesem voor diens beschuldigingen door de rechter van het hof van beroep te Antwerpen werd vrijgesproken.

Het betreft hier dus een regelrechte dossier-fraude van de PSD met de bedoeling om alle kansen van de heer Vervloesem op een maatschappelijke reintegratie of voorlopige invrijheidstelling op medische gronden te ontnemen.

In een interview dat in het februari-nummer van Just News, het krantje van de federale overheidsdienst Justitie, verscheen, zei u wel, geachte heer minister, dat u zich met de kernopdrachten van justitie, waaronder de rechterlijke organisatie en de strafuitvoering, wil bezighouden.

Dat kan echter niet als u uw politieke verantwoordelijkheid in deze (het beloofde onderzoek naar de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem, de frauduleuze werking van de PSD in de gevangenis te Brugge,) niet opneemt.

Ik begrijp dat u, zoals u zegt, zich 'niet wil laten opjagen door de mogelijke fouten die her en der in de gehele gerechtelijke organisatie worden begaan'.
Maar u moet er toch voor zorgen, vind ik, dat de fundamentele werking van justitie door een gebrek aan management niet wordt aangetast.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

 


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman