26-01-10

Rechten gevangenen: wetten die niet nageleefd worden

Jacobite_PrisonersBasiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (B.S.1.II.2005)

Enkele belangrijke hoofdstukken:

TITEL IV. - Detentieplanning 
 
HOOFDSTUK I Onderzoek naar de persoon en de levenssituatie van de veroordeelde 
Art. 35. 
 
Zodra de veroordeelde ingesloten en onthaald werd, wordt een aanvang gemaakt met een onderzoek naar zijn persoon en levenssituatie met het oog op het opstellen van het in artikel 38 bedoelde individueel detentieplan. 
 
Art. 36. 
§ 2. De veroordeelde heeft het recht kennis te nemen van de onderzoeksresultaten. 

HOOFDSTUK II. - Individueel detentieplan 
Art. 38. 
 
§ 1. Op basis van het in de artikelen 35 tot 37 bedoelde onderzoek wordt, in overleg en met medewerking van de veroordeelde, een individueel detentieplan uitgewerkt. 
 
§ 2 Het detentieplan wordt opgesteld in de strafinrichting of de afdeling waar de veroordeelde geplaatst is of waarnaar hij werd overgeplaatst bij toepassing van titel III, hoofdstuk III. 
 
§ 3. Het individueel detentieplan bevat een schets van het detentietraject en, in voorkomend geval, van de activiteiten die op herstel gericht zijn, met name de schade die de slachtoffers opgelopen hebben. Het detentieplan bevat ook eventuele adviezen over overplaatsingen die voor de veroordeelde redelijkerwijze in het vooruitzicht kunnen worden gesteld, rekening houdend met de duur van de uitgesproken straffen, met de criteria voor de toepassing van bijzondere wijzen van tenuitvoerlegging en van vervroegde invrijheidstelling of met de datum van definitieve invrijheidstelling. 
 
Dit plan bevat bovendien voorstellen van activiteiten waaraan de veroordeelde zal deelnemen, zoals : 
 
3° psychosociale begeleidingsprogramma's of medische of psychologische behandelingsprogramma's. 
 
§ 4. Het detentieplan wordt opgenomen in een samenwerkingsprotocol dat ondertekend wordt door de veroordeelde en door de directeur. 
 
Art. 39. 
 
Het individueel detentieplan wordt, in samenwerking met de veroordeelde, in de loop van de detentie zoveel als nodig aangevuld, nader geconcretiseerd en bijgestuurd, onder meer in functie van de evolutie van de veroordeelde en van gerechtelijke of administratieve beslissingen die zijn detentietraject beïnvloeden of kunnen beïnvloeden.

 

HOOFDSTUK VIII. - Medische en medico-psychosociale expertise

HOOFDSTUK IX. - Sociale hulp- en dienstverlening 
 
Art. 102. 
De gedetineerde heeft in het kader van het uitwerken en het beheer van zijn detentieplan recht op voorbereiding en opvolging door de aan de gevangenis verbonden dienst.

Art. 103. 
§ 1. De gedetineerde heeft recht op het in de gevangenis aanwezige aanbod inzake sociale hulp- en dienstverlening. 
 
§ 2. Het inrichtingshoofd neemt alle maatregelen opdat de diensten voor sociale hulp- en dienstverlening hun aanbod ter beschikking van de gedetineerden kunnen stellen, mits inachtneming van de orde en de veiligheid.

 

HOOFDSTUK I. – Klachten

Art. 147. 
 
Onverminderd de mogelijkheden die hem geboden worden in het kader van de briefwisseling, het bezoek en het toezicht op de gevangenissen, dient de gedetineerde in de gelegenheid gesteld te worden zich te wenden tot de directeur, met wensen, voorstellen en klachten, in aangelegenheden die hem zelf betreffen. 
 
Het inrichtingshoofd richt daartoe spreekuren in die vermeld worden in het huishoudelijk reglement.

Art. 148. 
 
Onverminderd de mogelijkheid tot het uiten van informele klachten bij de Commissie van toezicht, kan een gedetineerde bij de Klachtencommissie beklag doen over elke beslissing die door of namens de directeur ten aanzien van hem genomen werd. 
 
Met een in het eerste lid bedoelde beslissing wordt gelijkgesteld het verzuim of de weigering een beslissing te nemen binnen een wettelijke termijn, of bij het ontbreken ervan, binnen een redelijke termijn.

Art. 149. 
 
De gedetineerde die een klacht wenst in te dienen, wordt daartoe onverwijld in de gelegenheid gesteld. Voorzover dit nog niet was geschied, 
wordt hem uiterlijk vierentwintig uur nadat hij daartoe het verzoek gedaan heeft, schriftelijke mededeling gedaan van de beslissing waarover hij een klacht wenst in te dienen en van de redenen waarop die beslissing steunt.

Art. 150. 
 
§ 1. Beklag wordt gedaan door indiening van een klacht bij de Klachtencommissie bij de gevangenis waar de beslissing is genomenwaarover de gedetineerde zich beklaagt. 
 
§ 2. In de klacht worden zo nauwkeurig mogelijk de beslissing waarover geklaagd wordt en de redenen van de klacht vermeld. 
 
§ 5. De klacht wordt ingediend 
uiterlijk de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissingwaarover hij zich wenst te beklagen
 
Een na afloop van deze termijn ingediende klacht is niettemin ontvankelijk indien blijkt, rekening houdend met alle omstandigheden, dat de gedetineerde de klacht zo spoedig heeft ingediend als redelijkerwijs van hem verlangd kon worden.

Art. 152. 
 
§ 1. Na ontvangst van de klacht wordt een afschrift ervan aan de directeur overgezonden. 
 
§ 2. Indien de directeur van oordeel is dat de klacht kennelijk onontvankelijk of kennelijk ongegrond is, of dat poging tot bemiddeling door de maandcommissaris, bedoeld in artikel 153, wenselijk is, brengt hij dit binnen achtenveertig uur [na ontvangst van de klacht], schriftelijk, met mededeling van zijn motieven, ter kennis van de alleensprekende klachtenrechter of van de Klachtencommissie. 
 
In de andere gevallen deelt hij, binnen achtenveertig uur [na ontvangst van de klacht], schriftelijk de informatie en opmerkingen mee die hij nuttig acht voor de beoordeling van de gegrondheid van de klacht. 
 
De inhoud van deze informatie en opmerkingen wordt onmiddellijk schriftelijk ter kennis gebracht van de klager.

Art. 157. 
 
§ 1. Er wordt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk veertien dagen na het indienen van de klacht of van het falen van de bemiddeling bedoeld in artikel 153, uitspraak gedaan over de klacht
 
§ 2. Aan de klager en de directeur wordt onverwijld en kosteloos een afschrift van de uitspraak van de Klachtencommissie overgezonden. 
 
§ 3. De secretaris van de Klachtencommissie zendt van alle uitspraken van de Klachtencommissie een afschrift naar de minister. De minister stelt de voorwaarden vast waaronder derden een afschrift van deze uitspraken kunnen verkrijgen, mits zij geen gegevens bevatten waaruit de identiteit van de gedetineerde kan worden afgeleid.

 

 

22:04 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetten, justitie, rechten, gevangenen, niet nageleefd |  Facebook |

18-01-10

Gevangenen: feest in Tilburg

Gevangenen willen niet naar Tilburg, nog 300 plaatsen vrij

Om de overbevolking in onze gevangenissen te verlichten, heeft België de gevangenis van Tilburg gehuurd, waar plaats is voor 500 gedetineerden. Helaas: amper 200 gevangenen willen vrijwillig naar Nederland vertrekken. Hen onder dwang overplaatsen is om moeilijkheden vragen, waarschuwen de vakbonden in de Coreliokranten.
 
Volgende maand gaat de gevangenis van Tilburg open. Het bleef lang de vraag welke gevangenen zouden worden overgeplaatst. Om moeilijkheden te vermijden zou Justitie de instelling opvullen met gevangenen die vrijwillig een overplaatsing vragen. Daar knelt het schoentje.
 
Volgens de socialistische vakbond ACOD zijn er tot nu toe amper gedetineerden bereid gevonden om de grens over te steken.
 
"Nauwelijks 200 gevangenen hebben zich als vrijwilliger opgegeven om naar Tilburg te gaan", zegt vakbondsman Gino Hoppe. "En dat terwijl ze er tegen februari toch 500 moeten hebben. We hadden Justitie gewaarschuwd. Als je Belgen in Nederland opsluit, zitten die gevangenen voor hun familie in het buitenland."
 
"Men heeft er nooit bij stilgestaan dat die mensen bezwaren zouden hebben tegen een transfer naar Tilburg, zegt Hoppe.
 
"Wij zijn nog volop met de procedure bezig", ontkent het kabinet van minister Stefaan De Clerck (CD&V) de moeilijkheden. Laurent Sempot, hoofd van het Belgische gevangeniswezen, noemt de uitleg van de vakbonden "voorbarig". (belga/mvl)
09/01/10 08u08
http://www.hln.be/hln/nl/4833/Gevangenissen/article/detail/1051711/2010/01/09/Gevangenen-willen-niet-naar-Tilburg-nog-300-plaatsen-vrij.dhtml

08:42 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: feest, gevangenen, tilburg |  Facebook |