03-08-09

De taak van een onderzoeksrechter... (1)

 

declerck.286380

Brussel, 3.8.2009

Op 'klachten justitie', de skynetblog die door FOD Justitie niet graag wordt gezien, las ik dat het gerechtelijke onderzoek geleid wordt door een onderzoeksrechter.
Zijn taak bestaat erin om zowel bewijzen tegen (à charge), als voor (à décharge) de verdachte te verzamelen en de voornaamste onderzoeksverrichtingen zijn:

- aanhouding van een verdachte
- ondervraging van de inverdenkingstelling (eventueel na dagvaarding)
- verhoor van getuigen (eventueel na dagvaarding; eventueel met anonimiteit)
- huiszoeking en inbeslagname
- deskundigenonderzoek
- opsporing van telecommunicatie
- onderzoek aan het lichaam (fouilleren)
- afluisteren van telecommunicatie (telefoontap)
- DNA-onderzoek
- inobservatiestelling
- plaatsbezoek

In de zaak Vervloesem stel ik vast dat de onderzoeksrechter van Turnhout zich partijdig heeft opgesteld en zwaar in gebreke is gebleven.

Hij heeft geen bewijzen voor (à décharge) van de verdachte verzameld. Bepaalde getuigenverklaringen werden niet toegevoegd omdat die, volgens procureur Poels, 'in het voordeel van Marcel Vervloesem' pleitten. Alleen de 'bewijzen' tégen de anti-kinderporno-activist (voor zoverre men roddels over zogezegde feiten van 20 jaar geleden als 'bewijzen' kan zien) werden verzameld.

Voor deze gang van zaken werd er meermaals klacht neergelegd bij de Minister(s) van Justitie en de hoogste gerechtelijke gezagsdragers in dit land maar die vonden dat een onderzoeksrechter zich niet aan zijn opdracht hoeft te houden en zich partijdig en bevooroordeeld mag opstellen.

In 2008, enkele weken voordat Marcel Vervloesem zich bij de directie van de gevangenis van Turnhout ging aanmelden, erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen waren. Het hof van beroep te Antwerpen liet toen snel wat 'achtergebleven' stukken aan het dossier toevoegen. De Hoge Raad voor de Justitie verklaarde daarop dat men een 'volledige kopie van de verdwenen stukken weergevonden en toegevoegd had', en klaar was kees.
Het 'incident' kon, met de gebruikelijke mededelingen via het persagentschap Belga vanuit haar bureautje in het justitiepaleis, afgesloten worden.

Marcel Vervloesem werd in alle spoed veroordeeld want de Hoge Raad voor de Justitie stelde ook vast dat de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die door (ex)justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) in opdracht van de Koning voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers op het hof van beroep te Antwerpen werden afgegeven, ook verdwenen waren.
Daar mocht niet te veel aandacht aan besteed worden.

Ik schreef hiervoor herhaalde malen naar justitieminister Jo Van Deurzen (CD&V) en naar de Koning.
Vandeurzen antwoordde mij nooit, ook niet nadat ik naar zijn kabinet had gebeld en de kabinetsmedewerker die het dossier Vervloesem behandelde, mij mededeelde dat mijn brief 'waarschijnlijk bij kabinetschef Herman Dams was blijven liggen'.
Herman Dams is werkzaam als magistraat op het hof van beroep te Antwerpen en stelde zich zopas kandidaat om Bart Van Lijsebeth op te volgen als nieuwe procureur van Antwerpen.

Eén van de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven ontving wél een antwoord van Jo Vandeurzen.
In zijn brief van 7.4.2008 deelde de Minister hem mede: 'Het grondwettelijk principe staat de Minister van Justitie niet toe op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren.
Evenwel maak ik kopie van uw schrijven over aan de heer Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen. Ik hield eraan U hiervan in kennis te stellen.'

Dit antwoord sloeg blijkbaar nergens op want C. De Vel, Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, liet in een eerder geschreven brief weten: 'In goede orde ontving ik uw schrijven m.b.t. tot de strafzaak en het arrest uitgesproken door het hof van beroep te Antwerpen inzake de heer M. Vervloesem. Het is mij niet geoorloofd de inhoud van het uitgesproken arrest te becommentariëren of te bekritiseren, zo evenmin om de magistraten die de beslissing geveld hebben te interpelleren omtrent hun beoordeling in rechte en in feite. De juridische controle op deze beslissing behoort wettelijk enkel aan de hogere rechtsinstantie, in dit geval het Hof van Cassatie.

Ghislain Londers, Voorzitter van het Hof van Cassatie (bekend vanwege de Fortiszaak), antwoordde in zijn brief van 14.5.2008 aan Prinses Jacqueline de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven,: 'Ik heb uw brief van 5 mei 2008, alsook de toegevoegde documenten, goed ontvangen. Uw brief werd overgemaakt aan de magistraat die de hoorzitting waarin uw zaak wordt behandeld, zal voorzitten. Met de meeste hoogachting,'.
Er werd echter niets van die hoorzitting vernomen.

Sophie Morel, Adjunct-Adviseur van het College van Procureurs-Generaal, zei in haar brief van 16.7.2008 dan weer: 'Met de verwijzing naar uw brief van 11 juli 2008 laat ik u hierbij weten dat het College van Procureurs-generaal niet bevoegd is om uw eventuele klachten te behandelen. Uw brieven worden enkel doorgestuurd naar de Procureur-generaal van het ressort Antwerpen. Met hoogachting,'.
Maar zoals gezegd, liet C. De Vel, Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, reeds eerder weten dat het hem niet geoorloofd was de inhoud van een uitgesproken arrest te becommentariëren of te bekritiseren, of de magistraten die de beslissing velden te interpelleren omtrent hun beoordeling in rechte en in feite.
Het College van Procureurs-generaal dat zich niet bevoegd verklaart om klachten te behandelen, stuurt de klachtenbrieven die zij ontvangt dus enkel door naar een Procureur-Generaal die niet bevoegd is. Op die manier worden de klachten van de goedgelovige burger door Justitie dus behandeld.

Bij de Hoge Raad voor de Justitie kan een burger met zijn klachten over justitie ook niet echt terecht.
De Hoge Raad voor de Justitie kan, in geval van verdwijningen van dossierstukken of onderzoeksmateriaal uit gerechtelijke dossiers, enkel een onderzoek voeren waarin de verdwijningen worden vastgesteld.
Als de verantwoordelijke magistraten dan verklaren dat 'de ontbrekende stukken of een volledig kopie van de ontbrekende stukken aan het gerechtsdossier werden toegevoegd', wordt het onderzoek in de zaak afgesloten.
Op die manier blijft de opmerkelijke gewoonte van Justitie om documenten of onderzoeksmateriaal te laten verdwijnen, natuurlijk bestaan.
En er is nog een ander probleem.
De vzw Werkgroep Morkhoven vroeg in haar brief van 11.12.2008 aan de heer Geert Vervaeke, Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor Justitie (TU52.98.101758/04), om de verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de leugenachtige verklaringen van de Turnhoutse procureur Poels te onderzoeken.
Zij kreeg echter geen antwoord op haar schrijven.
Onderzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven wees uit dat procureur Poels door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen en benoemd werd voor een onverlengbare termijn van zeven jaar.
De Hoge Raad voor de Justitie voert met andere woorden geen onderzoek naar de handelswijze van magistraten die zij zelf voorgedragen en benoemd heeft.

Op 3 juni 2008 zond ik, aangaande de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms, een aangetekende brief aan de Koning die destijds zo hoog van de toren blies over kindermisbruiken.
Maar na bijna zes maanden had ik nog altijd geen antwoord van deze alom gerespecteerde kinderbeschermer ontvangen.
Na een aantal herinneringsbrieven die allen onbeäntwoord bleven, ontving ik op 30 oktober 2008 uiteindelijk een antwoord van Jacques van Ypersele, Kabinetschef van de Koning die ook nog onder Koning Boudewijn diende.
Daarin werd mij medegedeeld: 'Mijnheer de Voorzitter, Ik heb de eer door de Koning gelast te zijn ontvangst te melden van het schrijven dat u tot hem richtte op 21 oktober 2008. Zijne Majesteit gaf mij opdracht uw brief over te maken aan de heer Jo Vandeurzen, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie. Met hoogachting,'.

Ik heb nooit meer iets van deze brief vernomen en ik vermoed dat de brief van de Koning gewoon bij Vandeurzen's kabinetschef Herman Dams is blijven liggen die hem nu ergens in de lade van zijn bureau op het hof van beroep van Antwerpen, tussen de rest van de uit Brussel meegenomen rommel, heeft liggen.
Ook de brieven van Minister Laurette Onkelinx, (ex)Premier Yves Leterme, CD&V-voorzitster Marianne Thyssen en Minister De Crem aan Vandeurzen, zijn daar ongetwijfeld beland.
Justitie noemt men soms een krabbenmand waarin een moeder haar eigen kinderen niet kan weervinden...

Prinses de Croÿ die zowel in de zopas uitgelekte nota van justitie als door de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge op een smalende manier 'de Prinses' wordt genoemd, kreeg op 15 juli 2008 een antwoord van Chantal Cooreman, Chef van de Dienst Onderzoeken van het Koninklijk Paleis, waarin stond: 'De Koning en de Koningin hebben uw brief goed ontvangen en hebben mij opgedragen u te antwoorden. Het is de Koninklijke Hoogheden niet toegestaan om persoonlijk tussen te komen in de door u gestelde vraagstelling. Deze materie behoort exclusief tot de bevoegdheid van de Gerechtelijke Macht. Rekening houdende met het principe der grondwettelijke scheiding der machten, kan een koninklijke tussenkomst dus niet in overweging worden genomen. Met de meeste hoogachting,'.

De Koning bleek zich dus niets van de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms (die hij in 1998 van Marcel Vervloesem had ontvangen) en die hij door Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen had laten overmaken, aan te trekken en verschool zich achter het principe der scheiding der machten dat in België (cfr. de Fortiszaak,) zelden gerespecteerd wordt.
Het principe der scheiding der machten in België wordt op tweeerlei wijzen toegepast:
Ofwel wordt het geschonden, ofwel zegt men dat men 'wegens de scheiding der machten niet kan tussenkomen'.
Een aantal Ministers en overheidsdiensten reageren pas op de klacht van de burger als de zaak voor de rechter komt zodat zij kunnen inroepen dat 'het grondwettelijk principe hen niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoren'.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- De Gucht en Clinton spreken over Guantanamo gevangenen
- België in VN mensenrechtenraad
- België in VN mensenrechtenraad / De Gucht
- Belgische gevangenen naar Nederland
- Liga voor Mensenrechten - folteringen in België
-
Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion (Frans, zonder ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, Italiaanse ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, engelstalige ondertiteling)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck

18:05 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: de taak van de onderzoeksrechter 1 |  Facebook |