01-04-12

'Straffeloosheid van de procureur leidt tot machtsmisbruik en willekeur'

advocaatAdvocaat Sven Mary.jpg

Advocaat Sven Mary 

Als Hans Rieder de koning van de procedureslag wordt genoemd, dan is Sven Mary zonder twijfel de prins. In tegenstelling tot justitieminister Turtelboom (Open VLD) die een 'onpartijdige magistratuur' predikt en die met haar tot kabinetschef benoemde procureur Jan Poels tegelijkertijd toelaat dat procureurs misdaadpraktijken hanteren, vindt Sven Mary dat de 'straffeloosheid van een procureur tot machtsmisbruik en willekeur leidt'.

---

Moet er sneller recht worden gesproken? NEEN

'Er moet vooral gefocust worden op de kwaliteit van het strafrechtelijk onderzoek en de daaropvolgende uitspraak. Liever dat dan op de snelheid waarop recht gesproken wordt. Gecompliceerde zaken nemen nu eenmaal meer tijd in beslag. Er zijn bovendien voldoende wettelijke controlemiddelen voorhanden die betrekking hebben op de duur van het proces. Om maar een voorbeeld te geven: zo is er de zesmaandelijkse of jaarlijkse controle van gerechtelijke onderzoeken, er is de rechtsfiguur van de verjaring en de schending van de redelijke termijn.'

Moet de procureur gestraft worden bij fouten? JA

'Ontegensprekelijk. De procureur belichaamt het algemeen belang en heeft een voorbeeldfunctie. Hij beschikt over bijzonder verregaande bevoegdheden. Er moet te allen prijze verhinderd worden dat die macht zou ontsporen, van zijn doel zou worden afgewend of zou worden misbruikt. Straffeloosheid van de procureur leidt tot machtsmisbruik en willekeur.'

Moet er bij justitie één grote 'korpschef' komen om orde op zaken te  stellen? NEEN

'In zoverre er al orde op zaken gesteld moet worden, is het idee van één vrouw of man die als een soort mecenas de boel komt opkuisen onrealistisch en onwerkbaar. Er zou overleg georganiseerd moeten worden tussen alle medewerkers van justitie op alle niveaus. Dus ook met de vertegenwoordigers van de advocatuur, die maar zelden als volwaardige gesprekspartner worden aanzien.'

Moeten rechters na het vonnis/arrest verplicht worden om een   begrijpelijke toelichting te geven? NEEN

'Het is niet de taak van rechters om op volkse wijze recht te spreken. Dat komt veeleer de advocaat toe, en de persmagistraat. Zij moeten in sommige gevallen tekst en uitleg verschaffen na een uitspraak. Maar daarbij mogen ze zich niet beperken tot het creëren van een forum waarin enkel ongenuanceerde oneliners gedebiteerd worden.'

Is de advocatuur mee verantwoordelijk voor de traagheid van het gerecht? NEEN

'In geen geval. Wat dan wel? In eerste instantie ligt de oorzaak bij de kaduke rechtsregels. Daarnaast is er de inefficiëntie van het verouderd gerechtelijk apparaat en het chronisch gebrek aan middelen en personeel voor justitie. Dat is wat aan de oorsprong ligt van de gerechtelijke achterstand.'

Moet de kwaliteit van de wetten omhoog? JA

'Het invoeren van ondoordachte reparatiewetten leidt tot een incidentenwetgeving. Dat hebben we in de praktijk al gezien, zopas nog in het kader van de controles op de Bijzondere Opsporingsmethodes, de BOM-controle. De wetgever heeft toen geprobeerd om onmiddellijk tegemoet te komen aan de kunstmatig opgeklopte en gecultiveerde collectieve verontwaardiging, aan de roep van de massa en de waan van het moment. Maar vergeet niet, bij het maken van wetten is nood aan reflectie, sereniteit, objectiviteit en het nemen van een zekere vorm van afstand. Maar daarvoor is dan weer moed en intellectuele inspanning nodig, principes die al te veel verloochend worden.'

Moeten rechters door politieke onderzoekscommissies ondervraagd kunnen worden? NEEN

'De door het parlement ingestelde onderzoeken mogen niet in de plaats treden van de onderzoeken van de rechterlijke macht. Rechters zijn volstrekt onafhankelijk en hebben geen verantwoording af te leggen aan de uitvoerende en wetgevende macht. Laat ons hopen dat het principe van de scheiding der machten op dat vlak onaangetast en heilig blijft.'

Bron: Het Nieuwsblad

Foto: Advocaat Sven Mary wiens vader Tony Mary is, de vroegere VRT-baas...