07-02-13

Werkgroep Morkhoven ontvangt een antwoord van FOD Justitie

kinder.jpg

De dochter en de oudste kleindochter van Marcel Vervloesem van onze vereniging zijn nu reeds twee maanden lang het slachtoffer van doodsbedreigingen waarvoor telkens een klacht werd neergelegd bij de politie van Herentals en een proces-verbaal werd doorgezonden aan het parket van Turnhout, dat niet wenst op te treden omdat men de beschuldigingen en de aanklacht van de dader begin vorig jaar gebruikte om Marcel Vervloesem zes maanden op te sluiten.

Omdat Marcel Vervloesem begin vorig jaar, zonder enig bewijs en enkel op basis van de gezegdes van de genaamde D. die - zoals gewoonlijk - eerst in Het Nieuwsblad verschenen, werd opgesloten en de rechters het psychologisch onderzoek van D. steeds uitstelden om het aanhoudingsmandaat van Marcel Vervloesem voortdurend te verlengen, schreven we hierover toen naar justitieminister Turtelboom (Open VLD) die een 'onpartijdige magistratuur' predikt.

We lichtten de Minister toen ook in over het feit dat het hier blijkbaar om dezelfde rechters ging die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgd en veroordeeld hebben en die ongetwijfeld mede verantwoordelijk waren voor de verdwijning van al de ontlastende documenten en getuigenissen uit Marcel Vervloesem's strafdossier, zoals de Hoge Raad voor de Justitie veel te laattijdig erkende.

Minister Turtelboom werd toen ook al geinformeerd over het feit dat D., na zijn beschuldigingen en klacht, sms-jes met doodsbedreigingen naar Marcel Vervloesem's 15-jarige kleindochter stuurde waarvoor toen eveneens klacht werd neergelegd bij de politie van Herentals en een proces-verbaal werd opgemaakt zonder dat het parket van Turnhout iets met de gegevens deed.

De Werkgroep Morkhoven beschouwt het antwoord van de heer Slootmans, Attaché verbonden aan de Operationele Directie van de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, als een eerste stap in de goede richting.

Zij wenst dat er nu onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de reeds twee maanden durende doodsbedreigingen van D. die, zoals zijn kompaan Victor V., door de Turnhoutse rechters blijkbaar beschermd wordt.

De Werkgroep Morkhoven wil het volgende:

1) D. dient opgepakt en opgesloten te worden omdat hij enkele weken geleden reeds door de politie opgepakt werd maar, na zijn verklaring dat hij 'geen GSM meer heeft', weer onmiddelijk vrijgelaten werd en, onder het beschermend oog van de Turnhoutse Justitie, gewoon verder ging met zijn doodsbedreigingen.

2) Zijn kompaan Victor V. die, na zijn jarenlange beschuldigingen van Marcel Vervloesem, intussen gemeenteraadslid en bestuurslid van de politieraad Neteland is geworden, moet onmiddellijk aangehouden en verhoord worden. Victor V. lag immers mede aan de basis van de nieuwe beschuldigingen van Marcel Vervloesem begin vorig jaar omdat hij toen intens contact onderhield met D.  Bovendien was het Victor V. die twee maanden geleden het eerste sms-je met doodsbedreigingen naar Marcel Vervloesem's kleindochtertje stuurde. De doodsbedreigingen volgden op zijn poging tot omkoping waarop het meisje niet wenste in te gaan. Zij werden gevolgd door de wekenlange doodsbedeigingen van D. en de daaropvolgende aanslag.

3) Er moet een onderzoek komen naar de genaamde Ronnie Geens, Hoofdinspecteur van de politie van Herentals  (Neteland).  Ronnie Geens die vrij goed bevriend is met Victor V., weigerde enkele weken geleden immers een proces-verbaal op te maken van de aanslag die op Marcel Vervloesem's dochter werd gepleegd. Hij argumenteerde daarbij dat hij 'niets kon doen omdat er geen nummerplaat werd genoteerd' van de snelrijdende wagen die, vanuit een tegenovergestelde richting, plotseling op hetzelfde baanvak reed en daarbij zijn koplampen aanstak.  Zowel Minister Turtelboom als Minister Milquet (cdH) werden terzake aangeschreven zonder dat zij reageerden terwijl deze aanslag fataal had kunnen aflopen en gevolgd werd door nachtelijke geweerschoten nabij het huis van Marcel Vervloesem's dochter. Er volgde daarbij een sms-je waarin gezegd werd dat het huis 'zou platgebrand worden'.

4) Er moet nu eindelijk maar eens een diepgaand onderzoek komen naar de rol van de Turnhoutse rechters in heel deze zaak. Het feit dat justitieminister Turtelboom uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetsschef aanstelde, mag geen invloed hebben het gevoerde onderzoek dat moet uitwijzen waarom de rechters steeds nalaten om op te treden en waarom zij bendeleden en kleine criminelen in bescherming lijkt te nemen. Indien zou blijken dat deze rechters daarmee een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem hebben willen blokkeren, dan moeten zij geschorst worden. Er zijn ongetwijfeld heel wat magistraten die tevens zullen vinden dat er voor dergelijke mensen geen plaats is binnen de Justitie.

5) De Werkgroep Morkhoven wil dat de regeringsstandpunten over de 'Veiligheid van de Burger' en 'een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' correct worden uitgevoerd. Het is niet dus niet de bedoeling om zich te wreken op de ministers die in gebreke bleven.


Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven 

-------------------------------------------------------------------------

Op 7 februari 2013 14:09 schreef Slootmans Geert Geert.Slootmans@just.fgov.be het volgende:


Geachte heer,

Wij hebben uw mail van 07.01.2013 aangaande de bedreigingen welke zouden geuit zijn aan de kleindochter van de heer Vervloesem ontvangen.

Gelet op het principe van de scheiding der machten, heeft de Minister - lid van de uitvoerende macht - geen bevoegdheid om tussen te komen in aangelegenheden welke uitsluitend toebehoren aan de rechterlijke macht.  Wij zullen een print van uw mail van 07.01.2013 overmaken aan de heer Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen.

Een print zal eveneens ter informatie worden overgemaakt aan het kabinet van mevrouw de Minister.

Met vriendelijke groeten,

Geert SLOOTMANS

Attaché

FOD Justitie
Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter
Operationele Directie
Dienst Geschillen en Juridische Adviezen

Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel : 02/542.69.69

Fax : 02/542.69.32
geert.slootmans@just.fgov.be
-------------------------------------------------------------
 
Premier Di Rupo: “Veiligheid absolute prioriteit voor regering”
 
‘Minister Turtelboom staat achter Dams’:
 
‘Turtelboom antwoordt Desmet’:
 
‘Turtelboom wil deontologische code voor magistraten’:
 
‘Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken’:
 

31-01-13

Justitie: Werkgroep Morkhoven wil onderzoek doodsbedreigingen

marcel.geel.bureau.jpg31 januari 2013

Zoals Victor V. dat in 1998, vlak na de bekendmaking van de kinderpornozaak, heeft gedaan, stapte zijn 17-jarige kompaan Dimitri begin vorig jaar met een beschuldiging over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’, opnieuw naar de krant Het Nieuwsblad (deel uitmakend van de Corelio-mediagroep van de Vlaamse industrieel Thomas Leysen).

Op 27.1.2012 probeerde Victor V. Marcel Vervloesem’s 14-jarige kleindochtertje om te kopen. Omdat het meisje niet op zijn voorstellen wenste in te gaan, uitte hij doodsbedreigingen, wat aantoont dat er iets flink fout loopt met de Politieraad Neteland waarvan hij bestuurslid is.

Nadat er voor de poging tot omkoperij en de doodsbedreigingen een klacht bij de politie van Herentals werd neergelegd , met toevoeging van een kopie van het uitgeprinte sms-je van Victor V., gingen de doodsbedreigingen gewoon verder.

Op 21.1.2012 werden alle skynet-blogs van de Werkgroep Morkhoven versleuteld. De Skynet Klantendienst wenste niet te antwoorden op de door de Werkgroep Morkhoven ingediende klachten en de doodsbedreigingen afkomstig van Victor V. en zijn jeugdbende, waaronder de genaamde Dimitri die niet verhulde dat hij tevens de afzender was van heel wat sms-jes met doodsbedreigingen, gingen wekenlang verder terwijl de skynetblogs gesloten bleven.

Noch Victor V., noch Dimitri V. werden opgepakt voor een verhoor, zoals de Werkgroep Morkhoven via allerlei websites en Argusoog mededeelde.

Op 10.1.2012 publiceerde Het Nieuwsblad dat sinds 1998 alle verhalen met beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem publiceert en dat, gezien de jarenlange beschuldigingen van Marcel Vervloesem terwijl het Victor V. en zijn bende altijd beschermde, voor de Justitie te Turnhout lijkt te werken, het onderstaande berichtje.

Bij ons weten, werd Victor V. nog altijd niet opgepakt en verhoord voor zijn poging tot omkoperij zijn doodsbedreigingen. Hij werd ook niet verhoord voor de wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter waarvan zijn kameraad Ronnie Geens, hoofdcommissaris van de Herentalse politie (Politie Neteland) geen proces-verbaal wenste op te maken. Dat wijst nogmaals op de sterke band die er tussen Victor V. en de Turnhoutse Justitie, die de kinderpornozaak Zandvoort dank zij Victor V’s verklaringen wist dicht te dekken, bestaat.

Dimitri V. zou door de politie even opgepakt zijn geweest, en werd na zijn verklaring dat hij ‘geen GSM meer had’, weer terug vrijgelaten.

Doordat justitieminister Turtelboom die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aanstelde, hiervan voortdurend werd ingelicht maar niet reageert, kunnen we ervan uitgaan dat zij de Turnhoutse Justitie en dus ook Victor V. en zijn bende jeugdcriminelen in bescherming neemt.

Turtelboom pleit met haar liberale partij reeds lang voor de ‘bestraffing van de kleinste misdaad’ en ‘een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’. Turtelboom zorgde er ook voor dat grote criminelen, zoals multimiljonair De Clerck, de mogelijkheid hebben om zich vrij te kopen.

Neef van Vervloesem beticht van stalking

10.1.2013

Ima

 

TURNHOUT/HERENTHOUT – Een jongeman uit Turnhout wordt ervan beschuldigd zijn nicht van vijftien uit Herenthout met de dood te hebben bedreigd. Het gerecht onderzoekt de zaak.

De verdachte is een 18-jarige neef van Marcel Vervloesem (60), de zelfverklaarde kinderpornojager uit Morkhoven. De jongeman was begin vorig jaar nog het slachtoffer van zijn oom. Hij beweerde dat Vervloesem hem meermaals in zijn woning had misbruikt.

De jongeman is intussen zelf verdachte in een zaak van stalking en bedreigingen. Een 15-jarig nichtje wordt al weken lastiggevallen en bedreigd. Ze werd in sms-berichten ook met de dood bedreigd. De omgeving van het meisje beweert dat de neef de dader is. De familie diende al zes klachten in bij politie Neteland. Daar bevestigt een woordvoerder dat er een onderzoek loopt. De moeder van het meisje zou bovendien dinsdag ei zo na van de weg zijn gereden door een witte auto.

Het parket in Turnhout wil niet veel kwijt over de zaak. ‘Er zijn recent klachten ingediend wegens bedreigingen en stalking’, zegt woordvoerster Inge Delissen. ‘De verdachte is nog niet verhoord. Er zijn nog geen arrestaties verricht.’

Het onderzoek tegen Marcel Vervloesem was eind vorig jaar afgerond. Op zijn vraag beval de onderzoeksrechter begin vorige maand bijkomend onderzoek.

 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...

http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-inter...