30-03-13

Tegen hoeveel magistraten werd er gerechtelijk onderzoek opgestart ?

justitie.jpg

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0125 - Zittingsperiode : 52

Auteur Sabien Lahaye-Battheu, VLD

Departement Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Sub-departement Ambtenaren Zaken en Overheidsbedrijven

Titel Ambtenaren en magistraten. - Gerechtelijk onderzoeken. - Schorsingen.

Datum indiening28/01/2008

Termijndatum29/02/2008

Publicatiedatum 03/03/2008, 2007 2008

 

Vraag

Het koninklijk besluit van 1 juni 1964 regelt de schorsing van Rijksambtenaren in het belang van de dienst. 1. Tegen hoeveel ambtenaren en/of magistraten werd er in de jongste vijf jaar een gerechtelijk onderzoek opgestart, opgesplitst per Gewest? 2. Hoeveel ambtenaren en/of magistraten werden in de jongste vijf jaar naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek geschorst, opgesplitst per Gewest? 3. Wat was in de loop van de jongste vijf jaar de gemiddelde duur van een schorsing van een ambtenaar en/of magistraat naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek? 4. Hoeveel dergelijke schorsingen lopen nog tot op vandaag, opgesplitst per Gewest? 5. a) Staat er een tijdslimiet op dergelijke schorsing van de ambtenaar en/of magistraat naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek? b) Zo ja, wat is deze limiet? c) Zo neen, kan er geen tijdslimiet op een dergelijke schorsing worden gesteld of een redelijke termijn worden ingeroepen?

===

Antwoord

Antwoord van de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven van 29 februari 2008, op de vraag nr. 125 van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu van 28 januari 2008 (N.): 

Ik deel het geachte lid mee dat ik alleen maar beschik over gegevens die betrekking hebben op de FOD Personeel en Organisatie. Voor de overige FOD’s dient aldus eenzelfde vraag te worden gesteld aan de bevoegde ministers.

1. Wat de FOD Personeel en Organisatie betreft, is geen enkele ambtenaar het voorwerp geworden van een gerechtelijk onderzoek gedurende de laatste vijf jaar.

2 tot 4. Bijgevolg zijn deze punten zonder voorwerp. 

5. a) tot c)Er staat geen enkele limiet op de schorsing van een ambtenaar die het onderwerp uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek. De ambtenaar die onder een dergelijke maatregel valt, kan niettemin een beroep instellen bij de bevoegde raad van beroep na het verstrijken van een termijn van één maand die aanvang neemt op de datum waarop de schorsing uitwerking kreeg. Een voor de ambtenaar ongunstig advies van de raad van beroep betekent de handhaving van de schorsing. In het andere geval, komt het toe aan de minister om te beslissen of de schorsing behouden blijft.

De ambtenaar kan eveneens beroep instellen, op voorwaarde dat hij zich beroept op nieuwe feiten, telkens als een termijn van drie maanden verstreken is sedert de dag van de beslissing tot handhaving van de schorsing.

Voor het overige heeft de administratie geen vat op het gerechtelijk onderzoek en de duur ervan.

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=52&dossierID=52-B011-233-0125-2007200801565.xml

De commentaren zijn gesloten.