09-11-12

Kinderpornozaak Zandvoort dichtgedekt

aktie.gevangenis.Turnhout.netwerk.zandvoort.jpg

Op 5.12.1998 voerde de vzw Werkgroep Morkhoven een aktie voor de gevangenis van Turnhout. Zij gebruikte daarbij de door Marcel Vervloesem gemaakte affiches over de kinderpornozaak Zandvoort die door de magistratuur, politici en pers dichtgedekt werd. De Turnhoutse politie was snel ter plaatse.  Zij vroeg de identiteitskaarten van de aktievoerders op en eiste dat de aktie zou ontbonden worden.

In de zaak Zandvoort kwam een gerenommeerde franse jeugdrechter voor die op het kabinet van de voormalige franse minister van Cultuur Jack Lang (zie bijgaande foto) werkzaam was.

Jack Lang.jpg


08-11-12

Rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen

Marcel.Vervloesem.kleinkind.jpgRechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen worden ook gebruikt om aktivisten het zwijgen op te leggen en zaken, zoals de kinderpornozaak Zandvoort, dicht te dekken.

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, kreeg een reisverbod; een spreekverbod met de pers; een contactverbod met de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven die hem gedurende twee jaren iedere week in de gevangenis gingen opzoeken; een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) en een verbod om mee te werken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden. Hij heeft ook al vier jaar lang een verbod om zijn dochter en kleinkinderen te zien en de brieven van zijn dochter en kleinkinderen werden tijdens zijn recente opsluiting die opnieuw het gevolg was van een verhaal in Het Nieuwsblad, achtergehouden.

----

Op 1 april 2012 is de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen in werking getreden.

Daarmee kan de rechter een dader die hij veroordeelt ter zake van bepaalde overlast veroorzakende strafbare feiten, één van de volgende vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen (naast of in plaats van andere straffen en/of maatregelen):
-          Een gebiedsverbod
-          Een contactverbod
-          Een meldplicht
 
De vrijheidsbeperkende maatregel kan (ambsthalve of op vordering van de OvJ) worden opgelegd voor maximaal 2 jaar.
 
Het doel van de maatregel is: het onmiddellijk herstellen van de rechtsorde, d.w.z.: het onmiddellijk doen stoppen van het strafbare en ernstig belastende gedrag van de dader ten aanzien van zijn omgeving (personen en/of goederen).
De rechter zal de vrijheidsbeperkende maatregel dan ook alleen (kunnen) opleggen als er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de dader na zijn veroordeling opnieuw in de fout zal gaan en zich opnieuw belastend zal gedragen t.o.v. zijn omgeving.
 
Dat alles impliceert dat de noodzaak, duur en inhoud van de maatregel niet afhangt van de ernst van het strafbare feit waarvoor de verdachte wordt veroordeeld, maar van het maatschappelijk belang om de rechtsorde te herstellen. Dat laat echter onverlet dat de verdachte wel zal moeten worden veroordeeld wil de rechter de vrijheidsbeperkende maatregel kunnen opleggen (dit in tegenstelling tot sommige andere maatregelen, zoals de ‘onttrekking aan het verkeer’, maar bijvoorbeeld ook de tbs).
 
De rechter kan de maatregel (onder bepaalde voorwaarden; zie hieronder: art. 38v lid 4 Sv)onmiddellijk uitvoerbaar verklaren. Hoger beroep heeft dan geen schorsende werking.
 
Elke keer dat de dader het gebiedsverbod, contactverbod of de meldplicht niet naleeft, levert dat ten minste drie dagen vervangende hechtenis op.
 
Als de veroordeelde van het vonnis in beroep gaat, kan het gerechtshof – als het van oordeel is dat de maatregel niet in stand kan blijven – het bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid van de maatregel opheffen. Het gerechtshof kan, bij bevestiging van het vonnis van de rechtbank, ook beslissen de directe tenuitvoerlegging voort te zetten of (indien dat nog niet is gebeurd) bevelen.
 
Tegelijk met de inwerkingtreding van deze wet is ook de nieuwe Wet Voorwaardelijke Veroordeling en Voorwaardelijke Invrijheidstelling in werking getreden.
Op grond daarvan kan de rechter eveneens (in dat geval in de vorm van een bijzondere voorwaarde) o.a. een gebiedsverbod, een contactverbod of een meldplicht opleggen.
Doel daarvan is echter niet primair het herstel van de geschonden rechtsorde, maar het doorbreken van criminele gedragspatronen.
Als de rechter beide doelen wil dienen, kan de rechter ook kiezen voor een combinatie. D.w.z.: eerst een direct uitvoerbare vrijheidsbeperkende maatregel om het belastende gedrag onmiddellijk te doen stoppen. En vervolgens een bijzondere voorwaarde (met dezelfde strekking en inhoud) die ten uitvoer wordt gelegd zodra de veroordeling onherroepelijk is.
 
De rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel kan ook voortbouwen op vrijheidsbeperkende interventies voorafgaande aan de berechting.
 
Een voorbeeld daarvan is: het gebieds- of contactverbod als voorwaarde die de rechter kan verbinden aan de schorsing van de voorlopige hechtenis (art. 80 Sv)
 
Een ander voorbeeld is de gedragsaanwijzing die de OvJ op grond van de ‘Voetbalwet’ kan geven tijdens het vooronderzoek (zie elders op deze site). Deze gedragsaanwijzing komt in grote lijnen overeen met de vrijheidsbeperkende maatregel die de rechter kan opleggen als hij tot een veroordeling komt.
De gedragsaanwijzing door de OvJ kan dus naadloos overgaan in een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel (of een bijzondere voorwaarde met vergelijkbare inhoud en strekking in geval van een voorwaardelijke veroordeling), zij het dat de rechter niet gebonden is aan de beperkingen die wel gelden voor het OM (o.a. ernstige bezwaren, beperkt aantal gevallen waarvoor de gedragsaanwijzing kan worden gegeven, etc.).

Het OM kan overigens ook gedragsaanwijzingen geven in het kader van de OM-afdoening.
 
En ten slotte kent de wet nog de bevoegdheid van een rechterlijk bevel tot handhaving van de openbare orde (art. 540 e.v. Sv), die eveneens vooruitloopt op de berechting van de verdachte. Van deze mogelijkheid wordt echter in de praktijk nauwelijks nog gebruik gemaakt.
 
Voor zover er in de voorfase geen mogelijkheden zijn vrijheidsbeperkende maatregelen te treffen, zal het OM moeten aansturen op ‘snelrecht’ (zie elders op deze site) om de gevorderde vrijheidsbeperkende maatregelen zo spoedig mogelijk te kunnen effectueren.
 
Omdat (ook) in dit verband een persoons- en gebiedsgebonden aanpak voorop staat, zullen ook hier de zgn. ‘Veiligheidshuizen’ een belangrijke rol (moeten) spelen (zie elders op deze site), o.a. met het oog op een adequate informatievoorziening van de rechter die moet beslissen over de vrijheidsbeperkende maatregel.
 
 
De nieuwe wetsartikelen op een rijtje.
 
Art. 38v Sr
Art. 38 Sr is de kernbepaling van de regeling. Daarin wordt de bevoegdheid geregeld om iemand die wordt veroordeeld wegens een strafbaar feit, een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht op te leggen (lid 1 en 2).
De maximum duur is gesteld op twee jaar (lid 3).
De maatregel kan dadelijk uitvoerbaar worden verklaard als er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte opnieuw een strafbaar feit pleegt of zich belastend gedraagt jegens een bepaalde persoon of bepaalde personen (lid 4).
In hoger beroep kan het bevel ambtshalve, op verzoek van de veroordeelde, of op vordering van het OM, worden opgeheven (lid 5)
De maatregel kan tezamen met andere straffen en maatregelen worden opgelegd (lid 6).
 
Art. 38w
De rechter die de maatregel oplegt, beveelt dat vervangende hechtenis zal worden toegepast als de veroordeelde niet aan de maatregel voldoet. Hij bepaalt voorts de duur van de vervangende hechtenis voor elke keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan. Deze bedraagt ten minste drie dagen en (in totaal) ten hoogste 6 maanden.
Toepassing van de vervangende hechtenis heft de vrijheidsbeperkende maatregel niet op.
Indien de maatregel wordt opgelegd aan een jeugdige, beveelt de rechter dat vervangende jeugddetentie zal worden toegepast als de jeugdige niet aan de maatregel voldoet. (zie art. 77we en het – met art. 38x vergelijkbare art. 77wf)
 
Art. 38x Sr
De OvJ (of hulp-OvJ) kan de veroordeelde aanhouden als er ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat de veroordeelde de maatregel niet naleeft.
Hij dient dan onverwijld een vordering ten uitvoerlegging van de vervangende hechtenis in bij de Rechter Commissaris.
Deze beslist binnen 3x24 uur. Gedurende die tijd wordt de veroordeelde niet in vrijheid gesteld.
De R-C hoort de veroordeelde. De raadsman mag bij het onderzoek aanwezig zijn.
Als de R-C de vordering afwijst, wordt de aangehoudene onmiddellijk in vrijheid gesteld.
Als de R-C de vordering toewijst, beveelt hij de gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis.
De OvJ stelt de aangehoudene onverwijld schriftelijk in kennis van de beslissing van de R-C.
Zowel de veroordeelde als de OvJ kunnen van de beslissing binnen 14 dagen in hoger beroep gaan bij de rechter die de maatregel heeft bevolen.
 
Art. 38ij Sr
Op verzoek van de veroordeelde kan het gerecht dat als laatste over de maatregel heeft geoordeeld, hem ten laste van de staat een vergoeding toekennen van de schade als gevolg van de vrijheidsbeneming uit hoofde van art. 38x Sr als
-      de vordering tot tenuitvoerlegging (t.u.l.) van de vervangende hechtenis is afgewezen,
-      het OM niet ontvankelijk is verklaard
-      de beslissing van de R-C waarin deze de vordering t.u.l. van het OM toewijst, in hoger    beroep wordt vernietigd
-      de zaak eindigt zonder oplegging van een vrijheidsbeperkende maatregel (dat kan het geval zijn als in hoger beroep de directe uitvoerbaarheid van de maatregel wordt opgeheven en de verdachte op grond van art. 38x al heeft vastgezeten in vervangende hechtenis).
N.B.: Als in hoger beroep de directe uitvoerbaarheid van de vrijheidsbeperkende maatregel wordt opgeheven, wordt voor deze ten onrechte opgelegde en direct ten uitvoer gelegde maatregel als zodanig geen schadevergoeding toegekend. Alleen voor de schade als gevolg van de vrijheidsbeneming op grond van art. 38x Sr.
 
De artikelen 89 lid 1, tweede volzin, lid 2 en lid 6 en art. 90 en 93 zijn van overeenkomstige toepassing.

Foto: Marcel Vervloesem met één van zijn kleinkinderen die hij al vier jaar niet meer mag zien.

Contactverbod: Brief aan de minister van justitie

Turtelboom.jpgMinister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Brussel, 11.9.2012

Geachte Mevrouw Turtelboom

Betreft: Belgische Staat - Marcel Vervloesem - contactverbod - discriminatie - regeerakkoord


Mag ik u nogmaals doen herinneren aan mijn schrijven waarin ik u wijs op het feit dat de Belgische Staat (Justitie) Marcel Vervloesem verboden heeft om mij te contacteren terwijl we meer dan 30 jaar samen aktie voerden en we dus zeer goed bevriend zijn ?

Dat contactverbod werd hem opgelegd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling enkele jaren geleden en werd onlangs door het hof van beroep te Antwerpen dat een meer dan speciale rol speelde in de dossiers rond kindermisbruiken, hernieuwd.

Ook met prinses Jacqueline de Croÿ, die ondervoorzitster is van onze vereniging en die tevens persoonlijk zeer goed bevriend is, mag Marcel Vervloesem geen contact opnemen.

Dat is onmenselijk.  Het is ook een ontoelaatbare tussenkomst in vriendschaps- en andere relaties van Belgische burgers.  De Belgische Staat kan de vriendschapsrelaties van haar burgers niet verbieden.  Zij mag de contacten tussen aktievoerders en levenslange vriendschappen  niet trachten te vernietigen omdat zij bepaalde zaken wil dichtdekken.

Daar komt nog eens bij dat Marcel Vervloesem die stichter is van onze vereniging, ook nog steeds bestuurslid is van onze vereniging en de Belgische Staat op die wijze het functioneren en verderbestaan van wettelijke verenigingen belet. 
Volgens onze wettelijke statuten moet onze vereniging regelmatig bestuurs- en algemene vergaderingen organiseren waarop ondermeer beslissingen worden genomen door het voltallige bestuur. Dat kan al enkele jaren niet meer omdat de Justitie Marcel Vervloesem verbiedt om nog verder contact met de andere bestuursleden van onze vereniging op te nemen.
Ik heb de indruk dat de Belgische Staat de werking van onze vereniging tracht te ondermijnen en onze vereniging tracht te doen ontbinden.
Dit betekent echter een aantasting van het recht van iedere Belg om deel uit te maken van een vereniging en om een wettelijke vereniging op te richten in België.
Ik vrees dat het contactverbod dat Marcel Vervloesem per vonnis werd opgelegd, zal gebruikt worden om ook andere wettelijke verenigingen in België, waaronder de vakbonden, op deze manier het zwijgen opleggen. 
Men kan zich zelfs afvragen of de wettelijke verenigingen in België nog wel een wettelijk bestaansrecht hebben.

De beslissing van de Belgische Staat (Justitie) in de zaak Vervloesem, is ook totaal tegenstrijdig met het feit dat mevrouw de Croÿ en ik gedurende twee jaar lang het recht kregen om Marcel Vervloesem wekelijks in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Turnhout te gaan bezoeken.
Waarom kreeg hij dan plots een contactverbod bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ?
Tegen mevrouw de Croÿ en mezelf loopt er immers geen enkel gerechtelijk onderzoek en we hebben geen strafblad.

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ook een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en tevens zonder strafblad) 'omdat die zijn steun voor Vervloesem had uitgesproken'.

Er zijn nog andere zaken waarover ik mij ernstige zorgen maak. 
Marcel Vervloesem heeft bijvoorbeeld al zes jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem destijds door de Turnhoutse rechters die nalieten om de kinderpornozaak Zandvoort te onderzoeken, per vonnis opgelegd.  De beslissing werd door middel van vonnissen van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en het hof van beroep te Antwerpen, steeds verder verlengd.
Ik dacht dat er een persvrijheid en een recht op vrije meningsuiting bestonden in België.

Marcel Vervloesem kreeg ook een reisverbod om hem te beletten op buitenlandse kongressen over de kinderpornonetwerken te spreken.  Enkele jaren geleden kreeg hij ook al het verbod om in de Belgische Senaat over de kinderpornonetwerken te komen spreken terwijl oud-senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin hem daartoe reeds had uitgenodigd. 

Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijdt.
Ik dacht dat iedere Belg het recht heeft om deel uit te maken aan een vereniging en het aanklagen van kindermisbruiken, in tegenstelling tot het toedekken van kindermisbruiken waaraan de Belgische autoriteiten zich schuldig maakten, geen misdaad is.

Deze gang van zaken gaat tevens regelrecht in tegen het regeerakkoord dat voorstelde om protocol 12 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens goed te keuren waardoor het Europees Hof van Straatsburg de discriminaties ten opzichte van Europese burgers en nationale minderheden kan onderzoeken.  De Senaat keurde dat protocol op 1.12.2011 goed.

Om te verhinderen dat de kiezer op 14 oktober 2012 zal stemmen voor iemand die akkoord gaat met de voornoemde illegale praktijken, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als justitieminister in deze zaak, op te nemen.
Gezien u persoonlijk tussenbeide kwam in de zaak rond de Antwerpse diamantfraude, in de zaak Belkacem en in de zaak van kamerlid Laurent Michel, kan dat geen enkel probleem zijn.  
Vergeet ook niet dat u op 15.1.2012, naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal Antwerpse magistraten aan een Jain-tempel in Wilrijk, zei dat u 'om elke zweem van partijdigheid bij magistraten te vermijden, de deontologische code voor de magistratuur wil herbekijken'.
En op 29.4.2012, nadat drie Antwerpse onderzoeksrechters vrijuit gingen na gesjoemel met telefoontaps, kondigde u een 'tuchtstraf voor magistraten' aan. Daarbij zei u dat 'magistraten op dezelfde manier berecht moeten kunnen worden als eender welke andere burger'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faidersstraat 10
1060 Sint-Gillis

Kopie: pers, verenigingen, europese instellingen,

van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox <info@just.fgov.be>

datum: 11 september 2012 17:30
onderwerp: ContactverbodAntwoord

Geachte,

Uw mail werd voor een reactie overgemaakt aan de beleidscel van het Kabinet van Justitie.

Dit ter informatie

Met vriendelijke groeten,

Nancy Thienpont
Assistent van de InformatieambtenaarFOD Justitie
Diensten van de Voorzitter

Dienst Documentatie en Informatie 

Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel : 02 542 69 86
Fax : 02 542 70 39
nancy.thienpont@just.fgov.be

van: Fm_ Infojust Functional_mailbox (ACA)
aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum: 13 september 2012 10:35
onderwerp: RE: Contactverbod
verzonden door:just.fgov.be

Geen verder antwoord van de beleidscel van het Kabinet van Justitie