31-01-09

Gevangenis Brugge: Marcel Vervloesem is niet schuldig aan dichtdekken van kindermisbruiken


Zandv.Verhofst.23.4.99.mail

folteringenenverkrachtingenvankinderenwerdnooitonderzocht

Brussel, 25.5.2008 - De vzw Werkgroep Morkhoven schreef destijds ook naar de gewezen Premier Verhofstadt (VLD). Het is dan ook vreemd dat de liberale politici zo doodstil zijn gebleven omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.
Zij wisten immers dat de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 kinderen nooit geidentificeerd werden terwijl de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in deze zaak nooit werden opgespoord.

Ook over de verdwijning van de 7 cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, blijft de VLD opvallend stil.
Het gaat hier over de cd-roms die het Belgische Koningshuis via de (gewezen) justitieminister Tony Van Parys 'voor onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaakte.
Een paar maanden geleden moest advocaat-generaal Marc Tack die de kinderpornozaak Zandvoort 'slechts een zeepbel' noemde terwijl hij een zware straf voor Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem eiste, de verdwijning van de cd-roms toegeven.
De cd-roms werden vermoedelijk weggestoken in een geheim administratief dossier met nr. B280/89 waarin ook alle gevoelige documenten rond de acties van de Werkgroep Morkhoven inzake het kinderziekenhuis Good Engels verdwenen.
Marcel Vervloesem vroeg enkele weken geleden inzage en kopijname van dit dossier maar de Antwerpse pocureur-generaal Yves Liégeois die het enkele dagen geleden op een grootsprakerige manier over de 'fundamenten van onze rechtsstaat' en de 'onafhankelijkheid van de onderzoeksrechter' had, gaf tot nogtoe geen toestemming.

Men zou haast gaan geloven dat de rechters van het hof van beroep te Antwerpen iets te verbergen hebben maar zolang er geen parlementaire vragen worden gesteld en justitieminister Vandeurzen (CD&V) de politieke verantwoordelijkheid voor het justitiebeleid van zich blijft afschuiven, hoeven deze rechters zich geen zorgen te maken over de strafbare feiten die zij begaan.


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels


18:36 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen misbruik doofpot belgie |  Facebook |

30-01-09

Gevangenissen: nieuws van de overheid


GevangenisBrugge.151041743Marcel.dood.mail-4patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

De gevangenissen krijgen een nationale controle-instelling.
Dat heeft de Belgische minister van Justitie, Stefaan De Clerck, aangekondigd na een vraag van Groen!-kamerlid Stefaan Van Hecke.

De Werkgroep Morkhoven vindt het initiatief van minister De Clerck een stap in de goede richting maar wees er in een schrijven aan de minister en de Liga voor Mensenrechten reeds op dat men er eerst moet voor zorgen dat de bestaande wet Dupont inzake de rechten van de gevangenen, correct wordt toegepast.
De Comités van Toezicht die bijvoorbeeld in die wet voorzien waren, blijven momenteel in gebreke en laten willekeurige tuchtmaatregelen tegenover gedetineerden toe.
Onder de voor het merendeel willekeurig genomen tuchtstraffen, zijn er een reeks bedenkelijke zaken zoals het verbod om een misviering bij te wonen. De tuchtstraffen (waaronder het in isoleercellen opsluiten en het beperken van het bezoekrecht) worden -zoals in het geval van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem- tevens als chantagemiddel tegenover vrienden en verwanten van de gedetineerde gebruikt als die wantoestanden durven aan te klagen.

Men ontzegt gevangenen ook dikwijls de hoogst noodzakelijke medische zorg terwijl zij, volgens de Wet Dupont, nochthans recht hebben op een gezondheidszorg die evenwaardig is aan die van buiten de gevangenis.
De Dienst Penitentiaire Gezondheidszorg van dokter Francis Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, stelt soms foutieve medische rapporten op over gevangenen. Op die manier kan men voorkomen dat de Dienst Individuele Gevallen van het Ministerie van Justitie, de gezondheidstoestand van een gevangene op een juiste manier inschat.
Dergelijke zaken worden echter nooit onderzocht en er worden nooit sancties genomen tegenover diegenen die voor dergelijke wanpraktijken verantwoordelijk zijn.

Een ander probleem is dat de meeste gevangenisdirecteurs er van overtuigd zijn dat zij boven de wet staan en dat zij zelf criminele feiten kunnen plegen. Op die manier blijven de wantoestanden binnen de gevangenissen bestaan, worden gevangenenen tot wanhoop gedreven en wordt de reintegratie van de gedetineerde/geinterneerde in de samenleving onmogelijk gemaakt.

De Werkgroep Morkhoven maakt zich ernstige zorgen over het voortdurend gebruik van isoleercellen in de Belgische gevangenissen en vraagt zich af of het dagenlange vastbinden van naakte gevangenen in ondergrondse cachotten wel overéénkomstig het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens gebeurt.
Ook over de speciale cellen voor 'zware gevallen' alwaar er vaak folterpraktijken worden gebruikt, bestaat er geen enkele duidelijkheid.

Dan is er de discriminatie van gevangenen.
Heel wat gevangenen (ook verdachten die soms jarenlang in voorarrest zitten) hebben geen enkel recht en hun gunstaanvragen worden systematisch geweigerd terwijl Bart Debie van het Vlaams Belang reeds na 1 dag gevangenis, naar huis mocht gaan om op zijn electronisch enkelbandje te wachten.
Ook een hoogst bedenkelijke figuur als Michel Nihoul werd op een zeer respectvolle manier, zonder tuchtstraffen, behandeld. Hij kon van een reeks toegestane gunsten genieten en kwam op minder dan een derde van zijn straf weer vrij terwijl talrijke gevangenen hun straf tot de laatste dag moeten blijven uitzitten.
Waarom mogen er zo'n 1500 gevangenen, met of zonder electronisch enkelbandje, thuis blijven terwijl duizenden andere gevangenen van geen enkel voorrecht kunnen genieten ?
Waarom wordt er geen werk gemaakt van het systeem van electronische enkelbandjes die voor de ontvolking van de Belgische gevangenissen kan zorgen en kiest de minister van justitie voor prestigieuze projecten ? Zoals de minister immers zegt, kost één nieuwe gevangeniscel al gauw 150.000 euro.
Dienen deze kostelijke projecten vooral om de europese en internationale kritiek op het Belgische gevangenisbeleid te weerleggen ?
Waarom worden bijna terminaal zieke gevangenen, tot stervens toe in de gevangenis gehouden terwijl de ministers van Justitie al 20 jaar over de 'overbevolking' in de gevangenissen klagen ?

Tenslotte vraagt de Werkgroep Morkhoven zich af hoe het staat met het zogezegde klachtrecht van de gevangene dat in de Wet Dupont voorzien is. Zij heeft de indruk dat de klachten van gevangenen op geen enkele wijze serieus genomen worden.

-------------------------------------

Eén gevangeniscel kost 150.000 euro

De Clerck: 'Zeven nieuwe gevangenissen tegen 2012'

Gevangenissen trekken weg uit stadscentra
Nationale waakhond gevangeniswezen
De bouw van één gevangeniscel kost 150.000 euro, berekende Justitie.
Toch schrikt dat de regering niet af om 1.850 cellen bij te bouwen.
België heeft jarenlang te weinig geïnvesteerd in zijn strafinrichtingen en krijgt geregeld door internationale instellingen een veeg uit de pan wegens de penibele leef- en werkomstandigheden in de gevangenissen. De meeste dateren nog van de negentiende eeuw.
Sommige daarvan, onder meer Sint-Gillis en Vorst in Brussel en het arresthuis aan de Begijnenstraat in Antwerpen, zijn niet meer te renoveren. Tegen 2016 gaan ze dicht en komt er aan de rand van de stad een nieuwbouw. (fvg)

------------

Nationale waakhond gevangeniswezen

BRUSSEL - De gevangenissen krijgen een nationale controle-instelling.
Dat heeft de minister van Justitie, Stefaan De Clerck, aangekondigd na een vraag van Groen!-kamerlid Stefaan Van Hecke.
Het Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties heeft ons land al diverse keren op de vingers getikt voor de lamentabele omstandigheden waarin gedetineerden opgesloten zitten. Dat geldt ook voor de geïnterneerden - mensen die een misdrijf hebben begaan maar geestesziek zijn. Ze moeten normaal een aangepaste psychiatrische behandeling krijgen, maar in de gevangenissen is daar geen personeel en infrastructuur voor.

Het Comité tegen Foltering dringt er onder meer op aan dat België voldoende interne inspecties in zijn gevangenissen uitvoert. Dat zou gebeuren door een nationale controle-instelling. Die waakhond moet toezicht houden op de levensomstandigheden van gedetineerden. (fvg)

------------

Gevangenissen trekken weg uit stadscentra

BRUSSEL - De bouw van één gevangeniscel kost alles samen 150.000 euro.De regering bouwt 1.850 cellen bij.

Tegen 2016 verdwijnen de compleet verouderde gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis en ook die in de Antwerpse binnenstad. In de plaats komen beter toegankelijke strafinrichtingen aan de rand van de stad.

De vervanging van deze 19de-eeuwse gevangenissen door nieuwbouw maakt deel uit van een verruimd gevangenisplan dat de minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V), gisteren in het parlement voorstelde.

De presentatie was ook symbolisch: het gevangenisplan bouwt grotendeels voort op het werk van de vorige minister Jo Vandeurzen, die ontslag moest nemen.

Het is bekend dat de regering drie gevangenissen met telkens driehonderd cellen gaat bijbouwen, één in Puurs (nabij de A12) en twee in de omgeving van Charleroi. De Antwerpse regio kampt, net als Brussel en Charleroi, met een structurele overbevolking van de gevangenissen. De drie gevangenissen zouden tegen 2012 klaar zijn voorgebruik.

Daarnaast gaan ook vijf gevangenissen dicht. Het gaat om de meest verouderde strafinrichtingen waar renovatie nog weinig uithaalt en de aanpassingswerken de regering alleen maar op kosten jaagt. In Vorst en Sint-Gillis bijvoorbeeld zijn de renovatiewerkzaamheden van enkele jaren geleden al weer ongedaan gemaakt. Die verouderde gevangenissen liggen vaak in woonbuurten, laten daardoor geen uitbreiding meer toe en zijn moeilijk toegankelijk voor bezoekers en politiediensten.

Justitie kiest voor een radicale ommekeer, zei De Clerck gisteren. De gevangenissen in Vorst en Sint-Gillis gaan tegen 2016 dicht. De redactie vernam dat ze mogelijk verhuizen naar de site in Evere, waar de Navo zijn hoofdkwartieren heeft. Daar komen drie nieuwe Brusselse gevangenissen met een capaciteit van negenhonderd cellen. Brussel I ter vervanging van Sint-Gillis, Brussel II ter vervanging van Vorst en Brussel III in de plaats van de vrouwengevangenis van Berkendael.

Ook het Antwerpse arresthuis aan de Begijnenstraat zou tegen 2016 uit het stadscentrum verdwijnen. De stadsbesturen van Antwerpen en Brussel denken er allebei aan om op de site van de gevangenis een (sociaal) woonproject te vestigen, of op een andere manier aan stadsvernieuwing te doen.

Andere gevangenissen die door een nieuwbouw vervangen worden, zijn Namen, Dinant en de oude paviljoenen van Merksplas. In hun plaats komt een gloednieuwe inrichting van 300 plaatsen in Marche-en-Famenne (tegen 2013) en in Merksplas (440 cellen).

De Clerck verdedigt het ambitieuze bouwprogramma voor de gevangenissen. Hij wil geen cellen in het wilde weg bijbouwen. Het gebeurt doordacht en uiteindelijk komen er 1.850 cellen bij, bovenop de bestaande 8.500. Dat zal maar een klein overschot opleveren,rekening houdend met de huidige gevangenisbevolking van rond en soms boven de 10.000 gedetineerden.

De modernisering van de gevangenissen en nieuwbouw zijn ook nodig om te voldoen aan de Europese eisen voor een 'humane detentie'. België is al herhaaldelijk op de vingers getikt voor de penibele leef- en werkomstandigheden in haar strafinrichtingen, onder meer door het VN-Comité tegen foltering.

De minister berekende nog dat één gevangeniscel de overheid bruto 150.000 euro kost.
Daartegenover levert een gevangenis ook veel tewerkstelling op. Per cel komt er rechtstreeks een arbeidsplaats bij.
'Sommige burgemeesters zien een gevangenis op hun grondgebied niet zitten, maar andere verwelkomen een strafinrichting met open armen.'

Filip Verhoest

De Standaard, Donderdag 29 januari 2009


GroepBrugge.mail-2patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

-------

Schrijf naar:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - Kamer 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's: Gevangenis Brugge, Kinderrechtenactivist Marcel Vervloesem die reeds 4 maanden lang onschuldig en als bijna terminaal zieke patiënt in de gevangenis is opgesloten, Werkgroep Morkhoven en sympathisanten uit België, Nederland en Italië voor de gevangenis te Brugge

13:07 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevangenissen nieuws van de overheid |  Facebook |

28-01-09

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem: al 4 maanden onschuldig in de gevangenis


'Het dossier en de kinderporno-cd-roms zijn inderdaad uit het strafdossier verdwenen maar er kon een volledig afschrift van het dossier weergevonden worden'

HogeRaad21.2.08.1.mailHogeRaad21.2.08.2.mail-1patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

CONTACT:

Gevangenis Brugge
Blok 35 - Kamer 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89
(Het is reeds 5 keer op 9 dagen tijd dat men Marcel Vervloesem van cel verandert. Wil men hem, door te voorkomen dat hij zijn brieven tijdig aankrijgt, volledig van de buitenwereld afsluiten ?)

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Afbeelding: Antwoord van de Hoge Raad voor de Justitie waarin zij bevestigde dat de kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, inderdaad verdwenen zijn.
Gezien de Hoge Raad voor de Justitie enkel maar vaststellingen kan doen, meer niet, sloot zij het klachtdossier af nadat de procureur-generaal te Antwerpen verklaarde dat een 'volledig afschrift van het dossier was weergevonden'.
De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde ook dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem inderdaad verdwenen waren. Doordat de Hoge Raad voor de Justitie geen enkele andere bevoegdheid heeft dan vaststellingen te doen en doordat er geen enkele instantie (ook de minister van justitie niet) deze verdwijningen wenste te laten onderzoeken, kon Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier veroordeeld en opgesloten worden.
Verdwijningen van ontlastende stukken en getuigenissen uit strafdossiers maken al jarenlang deel uit van het Belgische rechtssysteem zonder dat er tegen opgetreden wordt.

25-01-09

MINISTER DE CLERCK: NOOD-OPROEP VOOR MARCEL VERVLOESEM


GevangenisBrugge.151041743Marcel.dood.mail-4patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 25.1.2009

De heer Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Minister De Clerck,

Betreft: Marcel Vervloesem

Hopelijk hebt U mijn mails en aangetekende brieven in verband met de zorgwekkende toestand van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge en het vervalste medische rapport over Marcel Vervloesem's gezondheidstoestand waarin ik U om een onderzoek vroeg, goed ontvangen.

Ik weet niet welk initiatief U inzake Marcel Vervloesem gaat nemen maar hou er wel rekening mee dat deze tengevolge van de volledig onterechte tuchtstraffen die een gevolg zijn van de weigering van de Werkgroep Morkhoven om haar artikels in verband met het geknoei omtrent het medisch rapport aan te passen, gedurende verschillende dagen geen medicatie meer neemt.
Marcel Vervloesem is momenteel afhankelijk van een insulinepomp en men had hem pas antibiotica voor een gevaarlijke infectie van de wonde in zijn linkerlies voorgeschreven (een maand geleden diende hij voor een inwendige bloeding van deze wonde met spoed opgenomen en geopereerd te worden in het A.Z. Sint Jan te Brugge).

U begrijpt ook dat terminaal zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem (hartziekte, kanker, nieren die voor 60% werken, ongeneeslijke wonde, zware suikerziekte, insulinepomp, 5 x op 4 maanden tijd in het ziekenhuis opgenomen en geopereerd, nog 2 te verwachten hartoperaties,) onmogelijk door middel van vervalste medische rapporten in de gevangenis kunnen opgesloten blijven.
Het in de gevangenis laten overlijden van terminaal zieke gevangenen is ook geen aangewezen middel om Uw probleem rond de 'overbevolking' in de gevangenissen op te lossen.

Volgens onze informatie zou Dokter Proot, de hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge die Marcel Vervloesem persoonlijk opvolgde, nu ook 'op vacantie' zijn.

Rekenende op uw hoogdringende tussenkomst, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

PS. Ik zal maandag a.s. telefonisch contact opnemen met één van uw kabinetsmedewerkers alhoewel zij het misschien zijn die het dossier van Marcel Vervloesem onder Uw voorganger Jo Vandeurzen, geblokkeerd hebben.


Man1.fetch-15patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

CONTACT:

Gevangenis Brugge
Medisch Centrum
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's:
- Gevangenis Brugge
- Marcel Vervloesem
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Marcel Vervloesem een studie maakte. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.

21-01-09

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem: Voor de tuchtcommissie vanwege zijn euthanasieprocedure


declerck300patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëAANGETEKEND

Brussel, 20.1.2009

Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115 - 1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: Geknoei met medische rapporten van zieke gevangenen - Mensenrechtenschendingen in Belgische gevangenissen

Ik hoop dat U kopie van mijn schrijven gericht aan Mevrouw Haesebrouck, directrice van de gevangenis te Brugge, en de gedetailleerde verslagen die ik U bij mijn brieven van 12.1 en 15.1 jl. in verband met de behandeling van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge en het AZ Sint-Jan te Brugge zond, goed hebt ontvangen.

Ik hoop dat U ook mijn aangetekende brief van 19.1 jl. goed hebt ontvangen.

In mijn verslag van 12.1.2009 kon U reeds lezen dat Marcel nog altijd het slachtoffer werd van willekeurige strafmaatregelen in de gevangenis van Brugge terwijl dit in overtreding is met het wetboek van strafvordering en met de Wet Dupont inzake de rechten van de gevangenen.
De gevangenisdirectie van Brugge gaf hem bijvoorbeeld geen antwoord meer op de rapportbriefjes waarin hij een toelating voor bezoek en de afgifte van nieuwe schrijflinten vroeg.
In mijn rapport van 12.1.2009 stond verder dat de gevangenisdirectie en dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis in Brugge, plotseling besloten om Marcel, die zwaar ziek is, van zijn cel van het medisch centrum te halen en gedurende enkele dagen lang zonder medisch toezicht in een piepkleine isoleercel (een 'observatiecel' genoemd) op sectie 35 van de gevangenis op te sluiten.
Marcel werd gedurende 24 uren op 24 uren in deze cel opgesloten. Hij had geen contact, geen televisie, geen enkele vorm van ontspanning terwijl dokter Proot hem had gezegd dat het 'geen tuchtmaatregel' betrof en hem beloofd had dat hij deze cel regelmatig (o.a. voor de wandeling met de medegevangenen) zou mogen verlaten.
De volledig onverantwoorde overplaatsing (Marcel lijdt aan kanker en een zware vorm van suikerziekte, zijn nieren werken maar voor 60%, hij diende tijdens de jongste maanden een vijftal keren met spoed in het ziekenhuis te worden opgenomen en diende op enkele weken tijd met spoed geopereerd te worden, gevangenisgeneesheer Proot acht de kans op een hartinfarct zo reëel dat hij over twee weken twee opéénvolgende hartoperaties wilde uitvoeren, Marcel had verschillende bloedtransfusies, lag aan de hartmachine, moest wekenlang een nierdialyse laten verrichten, heeft al wekenlang een geinfecteerde wonde in zijn linkerlies, moet een insulinepomp dragen,), gebeurde waarschijnlijk op vraag van Dokter Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst die direct onder Uw gezag werkt en waarmee U persoonlijk overleg pleegt.
De Werkgroep Morkhoven maakte enkele weken geleden immers bekend dat Marcel tijdens zijn recente spoedopname in het A.Z. Sint-Jan te Brugge, aan de operatietafel werd vastgeketend.
'Zoiets gebeurt niet', zei Van Mol in 2002 in het geval van een andere gevangene waarmee juist hetzelfde gebeurde.
De Werkgroep klaagt ook al een aantal weken aan dat er geknoeid werd met het medisch rapport dat Van Mol voor de Dienst Individuele Gevallen die over de vrijlating op basis van gezondheidsredenen moet beslissen, opmaakte. Heel wat medische informatie over Marcel werd verdraaid of onjuist weergegeven. Belangrijke informatie over zijn gezondheidstoestand (zoals de hart- en kankeroperatie die hij voor zijn opsluiting heeft ondergaan) werd weggelaten en in het rapport stond zelfs dat Marcel een 'roker' is terwijl hij nooit gerookt heeft en hij diegenen die in zijn huis wilden roken steeds vroeg om dit in de garage of de tuin te gaan doen.
Ook de advocaat van Marcel bleek verkeerd te zijn ingelicht en had maanden nodig om zijn dossier te kunnen samenstellen omdat de medische rapporten 'per vergissing' naar een verkeerde gevangenis werden gestuurd.

In mijn verslag van 12.1.2009 stond ook dat gevangenisdirecteur Vandecandelaere Marcel op 12.1.2009 op zijn bureau liet ontbieden en hij Marcel met 'bijkomende sancties' dreigde indien deze de artikels over dokter Van Mol op de Internet-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven, niet liet wijzigen.
Vandecandelaere wilde ondermeer dat de woorden 'doodslag' en de oproep om zich over de handelswijze van Van Mol tot U te richten, verwijderd werden.
Vandecandelaere die geen enkel respect heeft voor de vrijheid van meningsuiting en die bepaalde gevangenen blijkbaar onder druk zet, besefte daarbij niet eens dat Marcel geen enkele zeg heeft over de gepubliceerde artikels.
Volgens onze informatie worden tuchtstraffen tegen gedetineerden al jarenlang als chantagemiddel gebruikt om familieleden van gedetineerden die zich durven te beklagen, het zwijgen op te leggen.

Zoals U ongetwijfeld hebt kunnen lezen, werd Marcel dank zij onze protestbrieven, na een paar dagen isoleercel naar een andere cel van sectie 35 overgebracht om dan vervolgens weer terug in zijn cel op het medische centrum te worden opgesloten waar hij zich al maandenlang in gezelschap bevindt van een man die constant tegen de muren praat en met ernstige darmproblemen te kampen heeft waardoor hij voortdurend naar het toilet in de cel moet lopen.
Een positief punt was dat de hoogstnodige medische zorg imiddels weer werd hernomen. Dokter Proot stelde vast dat de suikerziekte van Marcel tengevolge van de isolatie, weer problematisch was geworden en stuurde hem naar een specialist die besliste dat Marcel voortaan een insulinepomp moet dragen. Dokter Proot zorgde er ook voor dat Marcel antibiotica voor de kwaadaardige infectie van de wonde in zijn linkerlies kreeg. Marcel kreeg ook serum toegediend.
De bezoekaanvragen van een aantal nieuwe bezoekers werd eindelijk toegestaan door de gevangenisdirectie. De toelating voor de aanvraag van een nieuw schrijflint liet echter verder op zich wachten en Marcel vroeg zich af waarom het geld van zijn dochter na drie weken nog steeds niet op zijn rekening werd gestort. Alle persoonlijke spullen van Marcel bleven in cel nr. 61 van sectie 35 liggen maar Marcel vroeg om daar 'geen kwaad in te zien' en weet dit aan de omstandigheden.

Toen Marcel een paar dagen geleden naar het rokerszaaltje wilde gaan (een andere ruimte voor sociaal contact is er niet), werd hem dat geweigerd waarop de stoppen doorsloegen. Marcel vreesde dat hij opnieuw 24 uren op 24 uren zou opgesloten worden, dat hij geen bezoek meer zou krijgen en dat er voor de zoveelste maal tuchtmaatregelen zouden worden genomen.
Men zou zich dus op de eerste plaats moeten afvragen wie deze beslissing en met welk doel deze beslissing genomen werd. Was het de bedoeling om Marcel die, vanwege zijn uitzichtloze situatie en de eindeloze pesterijen in de gevangenis van Brugge, besloten heeft om een euthanasieprocedure op te starten, eerst nog even tot een wanhoopsdaad te drijven? Het is immers algemeen bekend dat er in de gevangenis van Brugge regelmatig gedetineerden in mysterieuze omstandigheden (die dikwijls te maken hebben met medicatie of een gebrek aan zorg en medicatie) overlijden.
Justitie 'onderzoekt' deze overlijdens wel maar daar blijft het dan meestal bij.

Vandaag kreeg Prinses de Croÿ het postpakket met haar brief aan Marcel en enkele lege briefenveloppen erbij, dat zij enkele dagen geleden naar de gevangenis van Brugge stuurde, terug in de brievenbus. Op de briefomslag die bleek te zijn opengesneden en weer terug te zijn dichtgeplakt, stond vermeld dat het postpakket 'geweigerd' werd.
Een brief die een meisje naar Marcel stuurde, blijkt intussen ook niet te zijn aangekomen terwijl de gedetineerden zogezegd recht hebben op briefwisseling. Het is de niet de eerste keer dat Marcel's briefwisseling werd achtergehouden.

Marcel kreeg vandaag tevens te horen dat hij voor zijn euthanasieprocedure en de serumverwijdering waarvan een vrouwelijke cipier een tuchtrapport opmaakte, op 22.1.2009 voor de tuchtcommissie moet verschijnen die onder leiding staat van gevangenisdirectrice De Loof.
Aan menselijke oplossingen voor hopeloze toestanden die zij zelf in het leven geroepen hebben, denkt de gevangenisdirectie immers niet.
Welke tuchtstraf moet men aan een gedetineerde die een euthanasieprocedure is opgestart omdat hij geen andere uitweg meer ziet, trouwens opleggen ? Misschien hoopt men Marcel zo zwaar te straffen dat hij nog snel doodgaat vooraléér hij zijn onrustwekkende euthanasieprocedure kan opstarten.

Er zijn steeds meer en meer journalisten die deze zaak van dichtbij volgen omdat de al jaren durende gevangenisproblemen niet enkel met de 'overbevolking' in de gevangenissen hebben te maken.
Een professor van het Gasthuisbergziekenhuis te Leuven verklaarde dat de gezondheid van mensen die enkel aan suikerziekte lijden, ernstig geschaad wordt door lange of minder lange opsluitingen.
Ook op europees gebied maakt men zich zorgen over de manier waarop de gevangenen worden behandeld en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens binnen de Belgische gevangenissen geschonden wordt.

Alhoewel U door de advocaat van Marcel voldoende wordt ingelicht, verzoek ik U, Mijnheer de Minister, om rekening te willen houden met de gegevens die ik U verstrek en zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden voor deze zaak en voor het mensonterend gevangenisbeleid in België.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

Kopie aan Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem


GroepBrugge.mail-2patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

-------

Schrijf naar/Ecrivez à/Write to/Scrivete a:

Gevangenis Brugge
Medisch Centrum - K 6104
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's: Justitieminister De Clerck, Werkgroep Morkhoven voor de gevangenis te Brugge

10-01-09

Behandeling van zieke gevangenen: België


christus16.12.08gevangTurnhout.mail patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

De Werkgroep Morkhoven roept iederéén op om bij de Nationale Orde van Geneesheren (alhoewel die eerder geneesheren beschermt dan dat ze iets om patiëntenrechten geeft) klacht neer te leggen tegen dokter Francis Van Mol, adviseur-generaal geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie.
Men kan ook klacht indienen bij justitieminister De Clerck.

Van Mol is namelijk de man die de medische rapporten voor de Dienst Individuele Gevallen van het Ministerie van Justitie opmaakt die over de vrijlating van gevangenen op basis van gezondheidsredenen moet beslissen. Hij is ook verantwoordelijk voor de medische verzorging (of verwaarlozing) in de gevangenisssen.

In het geval van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, valselijk beschuldigd werd, maakte dokter Van Mol een verkeerd medisch rapport op en verschafte hij verkeerde gegevens aan de advocaat van Marcel Vervloesem.
In zijn rapport staat ondermeer dat Marcel Vervloesem 'zelf schuldig is' aan zijn hopeloze medische toestand. Over de hartziekte, kanker, zware suikerziekte (en operaties) die Marcel Vervloesem voor zijn opsluiting in de gevangenis had, wordt er niet gesproken.
Zelfs over de verschillende spoedopnames die het gevolg waren van de medische verwaarlozing in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, wordt er in het rapport niets gezegd.
Ook de 3 operaties op 3 weken tijd, de bloedtransfusies (3 liters bloed op 6 dagen tijd) en de wekenlange nierdialyses in het AZ. Sint-Jan te Brugge alwaar Marcel Vervloesem zelfs aan de operatietafel werd vastgeketend, komen niet ter sprake.
Geen woord over het feit dat Marcel Vervloesem (tengevolge van zijn kanker waarschijnlijk) geen rode bloedcellen meer aanmaakt.
Geen woord over de vuistgrote wonde in Marcel Vervloesem's linkerles die nog steeds niet is dichtgegroeid.
Marcel Vervloesem die nooit rookte en een hekel had aan rokers in zijn huis, wordt in het rapport van Van Mol zelfs een 'roker' genoemd !

Van Mol zou kunnen beweren dat hij 'verkeerd werd ingelicht' maar de Werkgroep Morkhoven gelooft dat niet omdat Van Mol, zoals hij dat in 2002 in het geval van een andere gedetineerde reeds deed, bewust ontkende dat Marcel Vervloesem aan de operatietafel werd geketend.

Van Mol vond het blijkbaar ook goed dat Marcel Vervloesem in het AZ. Sint Jan te Brugge, 8 dagen en nachten aan zijn ziekenhuisbed werd vastgeketend.
Hij was akkoord met het feit dat Marcel Vervloesem gedurende wekenlang, zonder contact met zijn medegevangenen, in een onverluchte isoleercel van het medisch centrum te Brugge werd opgesloten. Marcel Vervloesem mocht deze cel niet verlaten.

Wie tenslotte, heeft Marcel Vervloesem op het medisch centrum te Brugge wekenlang (voor, tijdens en na zijn operaties) in een cel laten steken met een medegevangene die wegens darmproblemen overal zijn behoefte deed en de nachtrust verstoorde omdat hij constant naar het toilet moest gaan ? Waarom kreeg deze gevangene niet de gepaste verzorging en stak men deze man met zware psychologische problemen omdat hij ook constant tegen zichzelf praat, bij Marcel Vervloesem die dringend behoefte had aan rust om van zijn operaties te recupereren ?

Een 'geneesheer' die gezworen heeft dat hij de eed van Hippocrates en de deontologische code van de Orde van Geneesheren zou respecteren en die dergelijke overtredingen begaat, moet dringend aan een tuchtonderzoek onderworpen worden. Voor dergelijke mensen is er geen plaats binnen de Penitentiaire Gezondheidsdienst van justitieminister Declerck.

Kopie: Justitieminister Declerck, Orde van geneesheren, Penitentiaire Gezondheidsdienst

Dien een klacht in over deze schandalige toestanden in de Belgische Gevangenissen bij:

De heer Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
(Tel.: 02 542 80 11)
Website: http://www.just.fgov.be/index_nl.htm

Orde van geneesheren
Nationale Raad
de Jamblinne de Meuxplein 34-35
1030 BRUSSEL
Tel.: 02.743.04.00
Fax : 02.735.35.63
e-mail: ordomedic@skynet.be

Penitentiaire Gezondheidsdienst
Waterloolaan 76
1000 BRUSSEL


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar/Ecrivez à/Write to:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

De post in de gevangenis loopt soms vertraging op doordat men gevangenen voortdurend van afdeling verandert om ze te isoleren. De gedetineerden van de gevangenis in Brugge kregen pas gisteren hun post van 30.12.2008 aan.

Foto: voor de gevangenis in Turnhout

21:55 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: behandeling zieke gevangenen belgie |  Facebook |

09-01-09

Politiek en justitie steken kindermisbruiken in de doofpot


Gevangenis van Brugge

controlemediapatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Gedurende de laatste tijd wordt er heel wat druk uitgeoefend op Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die 4 maanden geleden in de gevangenis werd opgesloten, om de blogs van de Werkgroep Morkhoven en de site van Prinses de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven, tot zwijgen aan te zetten.
Zolang er nog een zekere persvrijheid bestaat in dit land (wat niet belet dat de mensen voortdurend gemanipuleerd worden en heel wat zaken worden doodgezwegen), blijven de blogs en de website echter verslag uitbrengen van wat er in de Belgische gevangenissen (en specifiek in het geval van Marcel Vervloesem dat als een soort schoolvoorbeeld voor de situatie in de Belgische gevangenissen kan gezien worden) gebeurt.
Het is niet de eerste maal dat men de vzw Werkgroep Morkhoven tot zwijgen tracht te brengen.
Victor V., het Herentalse Sp.a-bestuurslid dat de verhalen en klachten tegen Marcel Vervloesem in 1998 organiseerde, begon in 2005 toen Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout een hongerstaking voerde, met een petitieaktie waarin geeist werd dat de 'pedofiel Marcel Vervloesem' (er was nog geen uitspraak geweest) uit zijn huis van de Geelse Bouwmaatschappij (waarin Victor V. als bestuurslid zetelde) zou gezet worden. Hij eiste in de petitie ook dat de Nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven waarin ondermeer verslag werd uitgebracht over de hongerstaking, van het Internet zou gehaald worden.
De petitie werd door amper een 13-tal vrienden-aanklagers van Victor V., woonachtig in dezelfde wijk als Marcel Vervloesem, getekend.
Via zijn politieke contacten (waaronder met de Herentalse burgemeester Jan Peeters en het Herentalse CD&V-gemeenteraadslid An Dielsen) zorgde Victor V. ervoor dat zijn petitie in de gemeenteraad van de stad Herentals werd besproken.
Burgemeester Jan Peeters (Sp.a) liet weten dat hij 'daar wel oren naar had omdat het ook het imago van Herentals en omgeving betrof' maar verklaarde via de lokale radio en televisie dat een verwijdering van de Nieuwsgroep nogal moeilijk lag omdat het hier om het nieuwsorgaan van een vereniging ging.
Victor V. die nauwelijks weet te schrijven, is intussen gemeenteraadslid geworden en vertegenwoordigt de Stad Herentals in de intercommunales CIPAL en PIDPA. Hij is ook tot voorzitter van de Commissie Veiigheid en Politie van de Stad Herentals verkozen terwijl zijn halfbroer Marcel Vervloesem, na de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen uit zijn strafdossier, in de gevangenis van Brugge zit weg te kwijnen.
Zonder de politieke corruptie in dit land (zaak Fortis enz.) en de belangenvermenging gerecht-politiek, was dit onmogelijk geweest. Zowel gerecht als politiek proberen de kinderpornozaak Zandvoort waarmee Marcel Vervloesem als woordvoerder van de vzw Werkgroep Morkhoven internationale bekendheid verwierf, al 11 jaar lang dicht te dekken, zoals justitieminister Stefaan Declerck (CD&V) maar al te goed weet.
Declerck zei in 1998 in een interview met een nederlandse krant dat de vzw Werkgroep Morkhoven over 'waardevolle informatie beschikt' en dat men de leden van de Werkgroep 'krediet moest geven zolang zij deze informatie doorspelen aan justitie'. Het is waarschijnlijk daarom dat Marcel Vervloesem, na de afgifte van het kinderpornomateriaal aan justitie, ook voor het 'bezit van kinderporno' werd vervolgd terwijl men de talloze kinderpornoproducenten en kindermisbruikers (waaronder ook de folteraars en verkrachters van baby's) niet eens opspoorde.
Zolang Declerck die opnieuw tot justitieminister werd benoemd, niet optreedt in deze zaak, is hij mede verantwoordelijk voor wat er met Marcel Vervloesem en de kinderpornozaak Zandvoort gebeurt.

-------------

Uit ons archief:

De skynetblog 'Doofpot Justitie' die meer dan 10.000 bezoekers telde, werd gisteren van het Internet gehaald.

Ook de skynetblog 'Slachtoffers Justitie' zou niet meer op het Internet te vinden zijn.

Op 8 december verdwenen er ook honderden foto's en documenten van http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroy.
Het grootste gedeelte ervan werd, na een schrijven naar MSN Groups Support Team teruggeplaatst.

Na de oproep van de Herentalse burgemeester en Sp.a-kamerlid Jan Peeters die in mei 2006 via de radio en televisie opriep om de 'website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen', namen de problemen met de MSN-groepen WerkgroepMorkhoven en FondationPrincessedeCroy toe en werd het werken zo goed als onmogelijk gemaakt.

Volgens Peeters waren het 'vooral de wijkbewoners van het Morkhovense 'Koninkrijk' die wilden dat de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet verdween en de Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem uit de wijk werd gezet. Het Herentalse CD&V-raadslid An Dielens en Peeters beweerden dat ook het imago van Herentals door Marcel Vervloesem die opnieuw van 'pedofilie' was beschuldigd en daarvoor zonder meer in de gevangenis van Turnhout was opgesloten, werd aangetast.

De argumenten van Dielens en Peeters waren echter puur op leugens gebaseerd want met 'de wijkbewoners' werd gedoeld op een petitieactie van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die Marcel Vervloesem 9 jaar geleden aanklaagde voor 'folteringen en verkrachtingen'. Volgens de schriftelijke verklaring van één van de zogenaamde slachtoffers werd men voor de klachten tegen M. Vervloesem, door Victor V. en een bepaalde kranten betaald.

De petitieactie van Victor V. bracht slechts een 13-tal handtekeningen uit Morkhoven en omstreken op en kwamen dus waarschijnlijk enkel van de criminelen waarmee Victor V. de klachten organiseerde.

M. Vervloesem werd op 15.11.2006 vrijgesproken voor de klachten van Victor V. en zijn companen.

De Werkgroep Morkhoven overhandigde op 23.10.2006 ook een Open Brief aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers waarin een 30-tal processen-verbaals waren opgenomen waarin de zedenfeiten van Victor V. met minderjarigen werd beschreven. Die klachten werden door het parket van Turnhout dat ook geen onderzoek voerde naar de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort, nooit onderzocht.

Victor V. werd dank zij het Herentalse Sp.a-partijbestuur en Sp.a-burgemeester Jan Peeters in februari 2006 tot bestuurslid van het OCMW van de Stad Herentals benoemd en mag daar mede in jeugdzaken beslissen.
Hij stond vorig jaar op de kieslijst van de Sp.a en zou met zijn 109 stemmen in de Herentalse gemeenteraad mogen gaan zetelen.

Zowel de Herentalse Sp.a en CD&V-politici als het parket van Turnhout zouden deze zaak graag in de doofpot willen steken en doen alsof er niets is gebeurd. Zelfs de 30 processen-verbaals met de zedenfeiten van Victor V. willen ze erbij nemen op voorwaarde dat deze in het OCMW of in de gemeenteraad mag zetelen.

Vermoedelijk heeft ook heel de heisa rond Prins Laurent er mede toe geleid dat de skynetgroepen 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' van het Internet werden gehaald.De Belgische Justitie staat immers niet bepaald open voor de kritiek van de gewone burger die zich maar al te goed herinnert dat de regering na de Witte Mars van 10 jaar geleden, allerlei hervormingen beloofde.

Hierbij publiceren we een een eerste uittreksel van de skynetblog 'Doofpot Justitie'.

http://66.102.9.104/search?q=cache:pDCoBxPe2hsJ:doofpot-justitie.skynetblogs.be/post/3294631/tweede-dader-ook-minderjarig+doofpot+justitie+skynet&hl=fr&ct=clnk&cd=1&client=safari10.1.2007

(Document 22: Als eerste van 32.000 bladzijden)

Voici la version G o o g l e de la page mise en cache de http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/post/3294631/tweede-dader-ook-minderjarig extraite le 4 nov 2006 06:31:01 GMT.
La version « En cache » proposée par G o o g l e correspond à la page telle qu’elle se présentait lors de la dernière consultation effectuée par Google.
Il se peut que la page ait été modifiée depuis cette date. Cliquez ici pour consulter la page actuelle (sans mises en valeur).
Cette page mise en cache peut renvoyer à des images qui ne sont plus disponibles. Cliquez ici pour obtenir uniquement le texte mis en cache.
Pour créer un lien avec cette page ou l'inclure dans vos favoris/signets, utilisez l'adresse suivante : http://www.google.com/search?q=cache:pDCoBxPe2hsJ:doofpot-justitie.skynetblogs.be/post/3294631/tweede-dader-ook-minderjarig+doofpot+justitie+skynet&hl=fr&ct=clnk&cd=1&client=safari.


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar/Ecrivez à/Write to:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

De post in de gevangenis loopt soms vertraging op doordat men gevangenen voortdurend van afdeling verandert om ze te isoleren. De gedetineerden van de gevangenis in Brugge kregen pas gisteren hun post van 30.12.2008 aan.

07-01-09

Briefje aan Wendy Vervloesem dd. 7.1.2009


proces-marcel 15.11.027JusticejustitieJusticejustitieJusticejustitieJusticejustitie


Briefje van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens aan Wendy Vervloesem, dochter van Marcel Vervloesem.

----------------

Brussel, 7.1.2009

Beste Wendy,

We zullen een dezer dagen, zoals we iedere week al doen, Marcel opnieuw in de gevangenis van Brugge gaan bezoeken.
Het is immers belangrijk dat hij -naast de talrijke brieven en steunbetuigingen die hij dagelijks ontvangt- zoveel mogelijk bezoek krijgt.

Door wat hij de voorbije maanden in de gevangenissen van Turnhout en Brugge heeft meegemaakt; door wat er in het AZ Sint Jan te Brugge gebeurde (8 dagen en nachten aan het bed, de rolstoel en zelfs aan de operatietafel geketend - de lichten dag en nacht aan enz.); doordat dokter Van Mol van de FOD Gezondheidszorg Gevangenissen, een onjuist medisch rapport over hem heeft opgemaakt; door de twee hartoperaties die hem nog te wachten staan; door het uitzichtloze karakter van zijn opsluiting; door zijn uitzichtloze medische toestand; door de uitgesproken wil van justitie om hem tot aan zijn dood in de gevangenis te houden; door de voortdurende weigering om hem een dag op congé te laten gaan enzoverder enzoverder... is je vader namelijk zwaar depressief geworden.
Zijn voortdurend gepraat over euthanasie dient dus niet als een spelletje gezien te worden.
Het is vandaar waarschijnlijk dat het ministerie van Justitie, naast dokter De Mol, ook een zekere dokter Todts heeft aangesteld die als drugsspecialist en ex-directeur van de Free Clinic te Antwerpen, je vader misschien met allerlei verdovende middelen kan laten volspuiten.

Marcel heeft ons ook laten weten dat zijn celgenoot die wegens onverzorgde darmproblemen de cel onder kakte, 's nachts voortdurend rondloopt om naar de WC te gaan. Dat is een echte foltering voor Marcel die nooit geen serieuze nachtrust heeft.
De man zit ook onophoudelijk tegen zichzelf te praten en krijgt daarvoor geen enkele psychologische hulp in de gevangenis van Brugge.
Voor Marcel is het constant opgesloten zijn met deze man, dan ook een echte foltering geworden.
Volgens mij, heeft men hem opzettelijk bij deze man gestoken en behoort dit soort folterpraktijken tot de 'subtiele folteringen' in de Belgische gevangenissen die de Liga voor de Mensenrechten en het VN-Comité tegen folteringen onlangs aangeklaagd hebben.

Dokter De Proost, de hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge die grotendeels zijn ogen sluit voor al deze wantoestanden, heeft intussen aangekondigd dat Marcel naar 'een andere afdeling zal verhuizen' en een 'andere kamer zal krijgen'.
Achter de schermen wordt er echter van een nieuwe tuchtmaatregel tegen Marcel gesproken. Misschien wordt hij wel opnieuw in een onverluchte isoleercel opgesloten om hem voor te bereiden op zijn twee hartoperaties waarbij hij opnieuw dag en nacht aan zijn bed en aan de operatietafel geboeid zal worden.

Men kan zich afvragen waarom, zoals De Standaard schreef, er zo'n 1500 gevangenen die tot drie jaar gevangenisstraf werden veroordeeld, met of zonder electronisch enkelbandje thuis zitten terwijl zwaar zieke gevangenen de gevangenissen mogen 'overbevolken'.
Waarom zorgt de minister van Justitie ervoor dat zieke gevangenen gediscrimineerd worden ? Rekent hij er misschien op dat een deel van deze gevangenen overlijdt zodat hij kan aantonen dat de gevangenispopulatie onder zijn beleid is afgenomen ?
Waarom mocht Bart Debie, de ex-politieinspecteur van het Vlaams Belang die tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, al na 1 dag naar huis gaan en thuis op zijn enkelbandje zitten wachten en moeten andere gedetineerden hun straf volledig uitzitten ? Wil de minister van justitie misschien dat het Vlaams Belang vooruitgang boekt bij de Vlaamse verkiezingen van juni 2009 ?

Omdat ik vind dat het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens door het tot stervens toe opsluiten van zwaar zieke gevangenen wordt geschonden, neem ik een van de volgende dagen opnieuw contact op met de europese parlementsleden die dit dossier mee opvolgen.

Jan

Foto: Gerechtsgebouw te Turnhout - Morkhoven-activist Marcel Vervloesem omringd door een kransje gerechtsjournalisten die van justitie verslag moeten uitbrengen.

03-01-09

Vastgeketend aan de operatietafel


,,Gevangenen nooit geboeid geopereerd''

handhoofd.vandeurzen.imagesstefaan_declerckkop.Vandeurzen.art_large_339674 patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Brussel, 3.1.2009

In bijlage volgt een bijzonder interessant artikel dat destijds in Het Nieuwsblad verscheen en waarin dokter Francis Van Mol, hoofdgeneesheer-directeur van de penitentiaire gezondheidsdienst, ontkende dat gedetineerden vastgeklonken worden aan de operatietafel.

Dokter Van Mol vertelt immers leugens. De Werkgroep Morkhoven vernam namelijk dat de gevangenisbewakers die Marcel Vervloesem als een geboeide misdadiger naar het operatiekwartier brachten en hem aan de operatietafel vastketenden, een groene operatieschort aantrokken. Die operatieschort is enkel bedoeld voor het chirurgisch team.
De bewakers bleven in de operatiekamer staan tot Marcel Vervloesem, tengevolge van de narcose, volledig buiten bewustzijn was (en het is mogelijk dat zij ook nadien nog, gekleed als chirurgen, in de operatiekamer bleven).

Ook uit ons schrijven van 9.12.2008 over de spoedopname van Marcel Vervloesem in het AZ Sint-Jan te Brugge, blijkt dat dokter Van Mol de slechte gewoonte heeft om leugens te verzinnen.
Wij citeren: 'Het 8 dagen durende verblijf in het AZ Sint Jan te Brugge waar hij vanwege een ernstige bloeding aan zijn linkerlies geopereerd werd, is voor Marcel Vervloesem een echte hel geweest. Acht dagen lang lag hij er dag en nacht met zijn enkel aan het bed geboeid. Zelfs tijdens de operatie lag hij aan de operatietafel geboeid. Die boeien ging nooit af, alleen als hij onder de scanner lag. Hij moest het dan zelf nog vragen. Zelfs de artsen zaten er verveeld mee maar de bewakers zeiden dat zij enkel het reglement van justitieminister Vandeurzen en Hans Meurissen (directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen) opvolgden. Marcel vertelde ons dat hij met zijn pas geopereerde wonde eens gedurende vier uur en een half in een rolstoel heeft zitten wachten zonder dat hij zich kon bewegen omdat hij aan de rolstoelwagen geboeid was. Op een bepaald moment heeft hij zoveel pijn van die boeien aan zijn enkel gekregen dat hij een kous heeft aangetrokken om zijn enkel te beschermen. De boeien gingen nooit af, zelfs tijdens het wassen niet, en de bewakers bleven er gewoon bijstaan als hij gewassen werd. Als hij met de bewakers door de gangen ergens naar toe werd gevoerd, dan werd hij telkens als een echte gangster geboeid zodat iederéén daaruit kon opmaken dat hij een gevaarlijke misdadiger was. Waarschijnlijk is dit een ideetje van justitieminister Vandeurzen die 11 jaar lang ziekenhuisdirecteur is geweest en die, naar we uit vertrouwelijke bron vernomen hebben, perfect op de hoogte wordt gehouden van wat er met Marcel gebeurt. Toen Marcel op de brancard van de ziekenwagen werd gelegd om terug naar de gevangenis te Brugge gevoerd te worden omdat hij de manier waarop hij werd behandeld niet langer meer aankon en uit het ziekenhuis wegwilde, werd hij onmiddellijk aan de brancard geboeid terwijl er twee politiemannen, twee bewakers en een ambulancier bij hem waren. Dat is dus volledig krankzinnig.'

Dokter Van Mol liegt echter niet alleen over het vastketenen van mensen aan de operatietafel. Ook zijn medische verslagen blijken fout te zijn opgemaakt.
In zijn verslag aan bepaalde diensten spreekt hij bijvoorbeeld met geen woord over:
- het feit dat Marcel Vervloesem reeds voor zijn opsluiting in de gevangenis aan kanker geopereerd werd, een zware hartoperatie moest ondergaan en aan een zware suikerziekte leed enz. Van Mol wil de schuld van de gezondheidsproblemen van Marcel Vervloesem namelijk bij Marcel Vervloesem zelf leggen. Vandaar dat hij de gezondheidsproblemen van Marcel Vervloesem uitsluitend wijt aan diens honger- en (gedeeltelijke) dorststaking.
- het feit dat Marcel Vervloesem door zijn vermoedelijke tussenkomst en/of die van minister Vandeurzen, niet in het ziekenhuis van Turnhout werd opgenomen maar wekenlang in een onverluchte isoleercel in het medisch centrum van de gevangenis van Brugge werd opgesloten (met wekenlang geen recht op briefwisseling, enkel bezoek van zijn familie, geen briefwisseling, geen contact met medegevangenen, slechts korte gesprekken met zijn advocaten, slechts enkele minuten per dag uit de isoleercel voor een bloedcontrole enz.)
- het feit dat men Marcel Vervloesem ook na de beeindiging van zijn wekenlange honger- en dorststaking, zonder geneeskundig onderzoek of geneeskundige bijstand in zijn isoleercel liet liggen
- het feit dat Marcel Vervloesem na een paar weken, zonder medisch dossier naar de gevangenis van Turnhout werd overgebracht en daar opnieuw in een onverluchte isoleercel werd gestoken waarin enkel een plastieken emmer en een bed stonden
- het feit dat Marcel Vervloesem wekenlang zonder de nodige medische verzorging en vermoedelijk zonder voldoende insuline voor zijn suikerziekte, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten waardoor zijn suikerspiegel wekenlang op een levensgevaarlijke manier bleef schommelen en zijn voeten en benen zodanig opzwollen van het vocht dat hij tenslotte niet meer kon gaan en zijn voeten zelfs niet meer kon bewegen. Hij kreeg daarbij ook een infectie aan zijn linkerbeen.
- over het feit dat, nadat directeur Eric Geudens zei dat 'er geen enkele reden was om Marcel Vervloesem te laten opnemen', de ambulances van het Hulpcentrum 100 en van het MUG-team (dit is een ziekenwagen met een dokter en twee verplegers uit een erkend ziekenhuis met enkel medisch materiaal aan boord) met spoed moesten uitrukken om het leven van Marcel Vervloesem te redden
- het feit dat Marcel Vervloesem vervolgens naar de intensieve hulp van het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vervoerd werd alwaar men hem 6 uur lang aan een hartmachine en andere toestellen moest koppelen.
- het feit dat de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, die na de spoedopname te Turnhout opnieuw overgebracht werd naar het medisch centrum van de gevangenis van Brugge, zo erg achteruit was gegaan dat hij verschillende keren met spoed in het AZ. Sint Jan te Brugge moest opgenomen worden.
- het feit dat Marcel Vervloesem op drie weken tijd tot driemaal moest geopereerd worden in het AZ Sint Jan en dat de dokters hierbij vaststelden dat de nieren van Marcel Vervloesem totaal geblokkeerd waren
- het feit dat Marcel Vervloesem verschillende weken na elkaar voor een nierdialyse naar het AZ Sint-Jan moest gevoerd worden
- het feit dat Marcel Vervloesem 6 dagen lang een bloedtransfusie (een halve liter bloed per dag) diende te krijgen
- het feit dat Marcel Vervloesem wekenlang moest rondlopen met een groot gat in zijn linkerlies en dat hij tengevolge van een onstelpbare bloeding aan deze wonde, tenslotte met spoed moest opgenomen en geopereerd worden.

Dokter Van Mol spreekt in zijn rapport natuurlijk ook niet over het feit dat Marcel Vervloesem bij zijn laatste operatie in het AZ. Sint-Jan gedurende 8 dagen en 8 nachten lang vastgeketend werd aan zijn bed, zijn rolstoel en de operatietafel. Ook over de vernederende en menstonterende wijze waarop Marcel Vervloesem als een geketende misdadiger door twee cipiers door de ziekenhuisgangen werd gevoerd, komt in het rapport van dokter Van Mol niet ter sprake. Er wordt ook niets gezegd over het vastketenen aan de ziekenwagenbrancard, richting gevangenis Brugge, terwijl er twee gevangenisbewakers en een politieman aanwezig waren. Geen woord over het folterend licht dat dag en nacht in de kamer van Marcel Vervloesem in het AZ. Sint-Jan te Brugge bleef branden en hem het slapen belette.
In het rapport van dokter Van Mol staat zelfs dat Marcel Vervloesem een 'roker' is terwijl hij totaal niet rookt. Ook daarmee probeert dokter Van Mol waarschijnlijk aan te tonen dat Marcel Vervloesem zelf verantwoordelijk is voor zijn ongeneeslijke toestand.

Het zal dokter Van Mol een zorg wezen dat men een ongeneeslijke zieke tot stervens toe en zonder rekening te houden met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in de gevangenis opgesloten houdt.
Men kan zich afvragen hoeveel zieke en ongeneeslijk zieke gevangenen er op deze wijze al het slachtoffer werden van dokter Van Mol. Hoeveel mensen hebben er zich al gezelfmoord in de gevangenissen omdat zij door de fout opgemaakte rapporten van Van Mol geen enkele uitweg meer zagen ? Hoevelen zijn er die door een gebrek aan medische verzorging en foutieve rapporten over hun gezondheidstoestand, een stille dood zijn gestorven in de gevangenis ? Hoeveel families moesten er zich bij het definitief verlies van een in de gevangenis omgekomen familielid in alle stilte en zonder protest neerleggen ?
Onder de omgekomen gevangenen bevonden zich ongetwijfeld ook mensen die volledig onschuldig waren. Hoe kan het anders dat een activist zoals Marcel Vervloesem tot vier jaar gevangenisstraf werd veroordeeld nadat de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat al de ontlastende stukken uit zijn strafdossier verdwenen waren ?

De Werkgroep Morkhoven verwacht dan ook van justitieminister Stefaan De Clerck dat hij deze zaak grondig laat onderzoeken.
Zij hoopt verder dat de minister laat uitzoeken of het inderdaad klopt dat Marcel Vervloesem dient opgeofferd te worden om de kinderpornozaak Zandvoort met haar bijna 90.000 slachtoffertjes, in de doofpot te kunnen steken.

vzw Werkgroep Morkhoven


Het Nieuwsblad 28/06/2002

,,Gevangenen nooit geboeid geopereerd'' - UZ, hoofdgeneesheer gevangenissen én advocate weerleggen kwakkel

GENT - ,,Pure nonsens, dat gedetineerden vastgeklonken worden aan de operatietafel'', reageren het Universitair Ziekenhuis en dokter Francis Van Mol, hoofdgeneesheer-directeur van de penitentiaire gezondheidsdienst op een bericht in Het Laatste Nieuws . Daarin stond dat Danny Talliman, die in januari in Zelzate zijn vrouw doodschoot, een levertransplantatie had ondergaan in het UZ terwijl hij met boeien vastgemaakt was aan de operatietafel.

Al worden er uiteraard bepaalde veiligheidsmaatregelen getroffen vooraleer gedetineerden onder narcose worden gebracht, en als ze eenmaal terug zijn uit het operatiekwartier.

Dokter Van Mol: ,,Volgens de bestaande reglementering wordt de ziekenhuiskamer waarin de gedetineerde verblijft, beschouwd als een cel van de gevangenis. Een bewaker zorgt ervoor dat de persoon in kwestie niet op de loop gaat of benaderd wordt door derden. Het is al gebeurd dat een gevangene vlak na de operatie het hazenpad kiest. De gevangene wordt altijd met een voetboei aan het bed vastgemaakt. Dat gebeurt niet enkel bij gedetineerden die als gevaarlijk worden bestempeld en waarbij veiligheidsmaatregelen zich opdringen.''

,,Als de patiënt/gedetineerde eenmaal onder narcose is, worden de boeien afgedaan. De bewakingsagent gaat evenmin het operatiekwartier binnen. We zouden wellicht meer last hebben met hem dan met de patiënt wanneer er een buik moet worden opengemaakt... Gevangenen die gevaarlijk zouden kunnen zijn en niet of slechts gedeeltelijk worden verdoofd, worden tijdens de ingreep doorgaans wel aan handen of voeten geboeid uit voorzorgsmaatregel. Het ziekenhuispersoneel moet per slot van rekening toch zonder risico's zijn werk kunnen doen.''

Brugge

Nathalie Arnaudts, de advocate van Danny Talliman die het bericht de wereld instuurde: ,,Mijn cliënt heeft het me zo verteld toen ik bij hem op bezoek ging in het ziekenhuis. Hij kon natuurlijk niet weten dat zijn boeien op de operatietafel zijn uitgedaan, want hij was onder narcose.''

UZ Gent liet gisteren weten dat er nog nooit gedetineerden onder narcose werden geopereerd, terwijl ze aan de operatietafel vastgeklonken waren.

Johannes Thuy, woordvoerder van minister van Justitie Marc Verwilghen: ,,Gedetineerden die een ingreep moeten ondergaan, worden meestal behandeld in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Dat is een volwaardig ziekenhuisje. Voor moeilijke ingrepen komen artsen van het Brugse ziekenhuis Sint-Jan over. Een levertransplantatie is echter iets helemaal anders, want er moet een orgaan worden aangevoerd en het medisch team moet groter zijn.'' (KVDS)

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=nbra28062002_006


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar Marcel Vervloesem die onschuldig vastzit. De actievoerder die vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort het zwijgen werd opgelegd, wordt nu eindelijk correct behandeld in de gevangenis van Brugge maar diende daarvoor eerst, zoals duizenden andere gevangenen en hun familieleden, door een echte hel te gaan. En alhoewel hij ongeneeslijk ziek is, hebben dokter Francis Van Mol en zijn geestesgenoten van justitie besloten om hem tot stervens toe in de 'overvolle' gevangenissen van Justitieminister Vandeurzen (Vlaamse Christen Democraten) op te sluiten.

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's: ex-justiteminister Jo Vandeurzen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) wiens justitiebeleid (zonder te spreken over de Fortis fraudezaak) een echte flop werd en justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) die zijn taak als justitieminister 'voor en met Jo Vandeurzen' wil uitvoeren.

Na de publicatie van dit bericht werden de blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven geblokkeerd.

12:39 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: justitie declerck zieke gevangenen |  Facebook |

02-01-09

Open confrontatie met justitieminister Stefaan De Clerck


Justitieminister De Clerck in 1998:

"Ze beschikken over belangrijke informatie.
Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen krediet geven"

stefaan_declerck

KINDERPORNOBESTRIJDINGINBELGIE
De woorden van Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) waren echter nog niet koud of Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem werd door een bende criminelen uit zijn wijk die onder leiding stond van zijn halfbroer Victor V. in dezelfde wijk, aangeklaagd wegens 'verkrachtingen en folteringen' waaraan hij zich zogenaamd 20 jaar voordien schuldig had gemaakt. Er was totaal geen materieel bewijs voor deze beschuldigingen en de bendeleden bleken achteraf voor hun verhalen tegenover de media en hun klachten bij Justitie, door Victor V. betaald te zijn geweest. Het gerecht gebruikte de beschuldigingen om Marcel Vervloesem via een jarenlange mediacampagne waarin hij steeds als een 'kindermisbruiker' werd afgeschilderd, het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort. De -volgens de federale politie- bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (waaronder ook baby's) in deze zaak werden nooit geidentificeerd. Child Focus en justitie beweerden dat de foto's van de gefolterde en verkrachte kinderen 'te oud' waren terwijl de gefantaseerde verhalen over Marcel Vervloesem op zaken sloegen die veel ouder waren en niet eens hadden plaats gehad.

De kinderverkrachters en folteraars in de kinderpornozaak Zandvoort werden nooit opgespoord en vervolgd. Ook de kinderpornoproducenten en de kindermisbruikende jeugdmagistraat die op één van de foto's voorkomt, werden volledig ongemoeid gelaten.

Alhoewel Marcel Vervloesem al het materiaal uit de kinderpornozaak Zandvoort in opdracht van de Werkgroep Morkhoven aan het gerecht van Turnhout en aan Procureur Bourlet (zaak Dutroux) overhandigde, werd hij ook nog eens aangeklaagd voor het 'bezit van kinderporno'. Procureur Bourlet had hem en advocate Vandersmissen nochthans schriftelijk verzekerd dat hij voor de afgifte van het materiaal niet vervolgd zou worden.
Minister De Clerck hield dus op geen enkel gebied zijn woord. Vandaar dat hij zich waarschijnlijk zo goed in de leugenachtige politiek van ex-justitieminister Vandeurzen kan weervinden.
Het is immers onder het beleid van (ex-)justitieminister Vandeurzen dat Marcel Vervloesem tot vier jaar gevangenis werd veroordeeld nadat de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk vaststelde dat alle ontlastende stukken uit zijn strafdossier op het gerecht van Turnhout verdwenen waren.
Het is tevens onder het beleid van Vandeurzen geweest dat er werd vastgesteld dat de cd-roms Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgde, op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren (De Koning had deze cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) destijds 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers laten overmaken). Ook deze verdwijningen werden schriftelijk door de Hoge Raad voor de Justitie vastgesteld maar in zijn antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot ontkende Vandeurzen deze verdwijningen.
Vandeurzen had de Werkgroep Morkhoven voordien nog laten weten dat hij zich 'niet mengde in gerechtelijk procedures' terwijl deze verdwijningen de werking van justitie betroffen en dus onder zijn politieke verantwoordelijkheid vielen. De zaak Fortis heeft trouwens aangetoond dat Vandeurzen en zijn christen-democratische compagnons zich niets van de scheiding der machten aantrekken en zelfs in staat zijn om rechters onder druk te zetten.

Gezien de Werkgroep Morkhoven nooit geen antwoord heeft gekregen op haar aangetekende brief (met rode antwoordkaart) van 30 mei 2008 gericht aan Vandeurzen, en de kabinetsmedewerker van Vandeurzen enkel telefonisch wist te verklaren dat de brief 'waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen' (een andere kabinetsmedewerker beloofde een antwoord te zullen zenden maar daar kwam niets van), gaat de Werkgroep Morkhoven zich thans met haar vragen over de voornoemde verdwijningen tot justitieminister De Clerck richten.

Waarschijnlijk zal dit uitdraaien op een open confrontatie want De Clerck zei dat hij zijn taak als justitieminister 'voor en met Vandeurzen' zou uitvoeren en, zoals iederéén wel zal weten, zijn Declerck en Vandeurzen meer dan goed bevriend omdat ze samen de CVP tot de huidige CD&V omvormden.

Ook Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) die zei 'niet te begrijpen waarom Vandeurzen gedemissioneerd was', zal het nog zwaar te verduren krijgen. In haar antwoord op de vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot antwoordde Onkelinx destijds in haar functie van justitieminister dat het dossier Zandvoort met zijn bijna 90.000 slachtoffertjes een 'individueel dossier' was. Zij wilde niet ingaan op de vraag in hoeverre het onderzoek naar de tientallen kinderverkrachters en de kinderpornoproducenten gevorderd was. Ook Onkelinx hielp de kinderpornozaak Zandvoort dus mede dicht te dekken en weet als minister van Welzijn en Gezondheid maar al te goed dat de ongeneeslijk zieke Marcel Vervloesem thans in de gevangenis van Brugge zit weg te kwijnen.

 

21:26 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de clerck voor en met vandeurzen |  Facebook |

01-01-09

Stefaan de Clerck: 'Voor en met Vandeurzen'


stefaan_declerckpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Stefaan De Clerck, de nieuwe justitieminister voor de CD&V (Vlaamse Christen-Democraten) in de regering Van Rompuy, heeft verklaard dat hij 'de lijn van Vandeurzen voor de volle honderd procent zal voortzetten'.
Hij zegt dit te doen 'voor en met Jo Vandeurzen'.
De Clerck zal Vandeurzen ook 'helpen om hem te laten terugkeren naar de actieve uitvoerende politiek.'
Het lijkt wel op een open liefdesverklaring aan Vandeurzen die - zoals men weet- niet alleen in de Fortis-zaak maar ook in het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en het laten wegkwijnen van de ongeneeslijk zieke Morkhoven-activist Marcel Vervloesem in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, een actieve rol heeft gespeeld.

Wie dacht dat er met de regering Van Rompuy een nieuw justitiebeleid zal gevoerd worden waarbij het 'vertrouwen in de instellingen hersteld wordt', mag het dus vergeten.

Als De Clerck het justitiebeleid van zijn voorganger Vandeurzen voor 100% opvolgt, dan zal het justitiebeleid waarschijnlijk even corrupt blijven en zal er van het onderzoek in de zaak Fortis niet veel in huis komen.
Men kan misschien wel hopen dat er iets verandert maar men moet niet op een naiëve manier gaan dromen.


'Ik doe het voor Jo Vandeurzen' - Stefaan De Clerck zal de lijn van Jo Vandeurzen voor de volle honderd procent voortzetten.

BRUSSEL - INTERVIEW

Stefaan De Clerck wordt tweede keer minister van Justitie.
De eerste keer kon hij het werk niet afmaken, omdat Dutroux een tijdlang kon ontsnappen.
Nu wil Stefaan De Clerck een tweede poging ondernemen om de rechterlijke instellingen te moderniseren. Een van zijn eerste prioriteiten is het parlementair onderzoek naar de mogelijke inmenging in een rechterlijke beslissing zo goed mogelijk voor te bereiden, samen met het gerecht. En als Vandeurzen wordt witgewassen, laat hij zijn plaats graag opnieuw over aan zijn voorganger.
Van onze redacteur

----

- Waarom hebt u aanvaard opnieuw minister van Justitie te worden?

'Omdat de partij het mij gevraagd heeft, en vooral om te tonen dat ik waardeer wat Jo Vandeurzen op Justitie heeft gedaan -ook al gaat het maar om een korte periode. Ik vind het verschrikkelijk jammer dat hij ontslag heeft moeten nemen. Ik weet waarover ik spreek, ik heb het persoonlijk meegemaakt.'

'Bovendien zie ik het als een uitdaging. Na tien jaar kan ik de draad weer opnemen.'

- Zal u iets veranderen aan bijvoorbeeld de beleidsplannen die Jo Vandeurzen heeft uitgetekend?

'Ik zal de lijn van Vandeurzen voor de volle honderd procent voortzetten. Ik doe het voor Jo Vandeurzen, en met hem. Ik zal ook helpen om hem te laten terugkeren naar de actieve uitvoerende politiek.'

- U doet opnieuw een stap opzij als Vandeurzen als minister van Justitie kan terugkeren?

'Ik hoop dat Jo naar de actieve politiek kan terugkeren en zal hem daarbij helpen.'

- Waarom bent u volgens uw partij de meest geschikte persoon om het departement Justitie te leiden?

'Ik vermoed dat heeft meegespeeld dat ik de vorige keer mijn ideeën over een beter management door ongelukkige omstandigheden niet heb kunnen uitvoeren. Bovendien ben ik een West-Vlaming. Dat heeft na het vertrek van Yves Leterme eveneens een rol gespeeld. Het gaat om een combinatie van redenen.'

- Door de affaire-Dutroux hebt u ook meer ervaring opgedaan in het strafrecht, traditioneel de hoofdbrok van elke minister van Justitie.

'Ik ben nooit een penalist geweest. Als advocaat pleitte ik vooral commerciële en economische geschillen. En als burgemeester heb ik me de voorbije jaren vooral met stedelijkheid beziggehouden. Vastgoed en het administratief recht zijn de juridische domeinen waar ik lokaal veel mee te maken heb. De gerechtelijke wereld was de voorbije tien jaar van mijn leven ver weg. Maar ik kreeg wel onophoudelijk flash backs.'

- Er is een merkwaardige parallel tussen vandaag en uw eerste ministerschap: ook in 1996 was er sprake van een clash tussen de politiek en het gerecht.

'Ik heb die strijd tussen gerecht en politiek al in verschillende gedaantes meegemaakt.
Eerst waren er de vervolgingen van politici wegens corruptie, door het gerecht. Denk aan de Agusta/Dassault-omkoopaffaire. Nadien maakte de politiek in de onderzoekscommissie-Dutroux het proces van onze justitie. Vandaag is er sprake van mogelijke beïnvloeding van een rechterlijke beslissing door de politiek. De strijd tussen justitie en de politiek doet zich in verschillende gedaantes voor en is mij goed bekend.'

- Wat zal uw prioriteit zijn als minister van Justitie?

'We moeten er alles aan doen opdat het parlementair onderzoek naar die mogelijke inmenging in een rechterlijke beslissing zo goed en efficiënt mogelijk kan verlopen. Ook de wereld van de justitie zal het werk van de parlementaire onderzoekscommissie mee moeten voorbereiden.'

- Uw tweede benoeming als minister van Justitie is ook een vorm van eerherstel?

'Na de affaire-Dutroux hebben Tony Van Parys en ik maar liefst 160 wetten door het parlement laten goedkeuren. Dat is een indrukwekkend aantal wetswijzigingen waarmee we de zaken hebben proberen aan te pakken. Andere ministers, van een andere coalitie hebben die wetten uitgevoerd, of niet uitgevoerd.'

'Ik zie mijn terugkeer ook als een beslissing van continuïteit. Ik kan nu opvolgen wat er van al die hervormingen geworden is. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd om kennis te maken met de leden van de Hoge Raad voor de Justitie. Ik heb de wet die de Hoge Raad opricht, laten goedkeuren maar heb nooit mogen meemaken hoe die instelling werkt.'

- Voor uw partijgenoot Van Parys is het pijnlijk om weer naast de prijzen te grijpen.

'Ja, ik vind dat ook pijnlijk. Ik heb altijd de beste relaties gehad met Tony en ik denk dat dit met mijn benoeming niet zal veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat Tony loyaal zal meewerken aan de hervormingen van de justitie, zoals hij ook met Jo Vandeurzen heeft samengewerkt. En wie weet wat er nog allemaal gebeurt. On verra.'

Filip Verhoest - De Standaard, woensdag 31 december 2008


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar Marcel Vervloesem die onschuldig vastzit en die, zoals duizenden andere gevangenen en hun familieleden, in de steek wordt gelaten:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

21:31 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: de clerck voor en met vandeurzen |  Facebook |

De zaak Fortis: corrupte politici steunen elkaar


handhoofd.vandeurzen.imagesL.Onkelinxivervotte4 patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Iederéén wist al dat Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) tot één van de meest corrupte politici van België behoort maar dat zij vlak voor de start van het nieuwe jaar, nog het lef zou hebben om zich af te vragen waarom ex-justitieminister Vandeurzen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) gedemissioneerd is, tart elke verbeelding.

Het feit dat zij, zoals Vandeurzen heeft gedaan, Ghislain Londers, Voorzitter van het Hof van Cassatie die de Fortis-fraude voorkwam, daarbij een veeg uit de pan geeft, bewijst dat ook Onkelinx geen enkel respect heeft voor de scheiding der machten en er niet voor terugschrikt om rechters openlijk onder druk te zetten.

Men kan zich afvragen waarom een corrupte figuur als Onkelinx, die zelf enkele jaren lang minister van Justitie is geweest, als minister van Welzijn en Gezondheid in de regering zetelt.

Ook de houding van Inge Vervotte (CD&V), die zich steeds opstelt als de onbevlekte maagd en haar stemmen te danken heeft aan het Sabena-dossier waarin ook financieel geknoeid werd, getuigt van pure minachting voor de gewone burger. Zij wenste als minister van Sociale Zaken niet in de regering Van Rompuy te stappen 'uit solidariteit voor Jo Vandeurzen en ex-premier Yves Leterme' die in de zaak Fortis/Paribas hun vingers hebben verbrand. Vriendjespolitiek dus.
De nieuwe generatie CD&V-ers zal niet veel beter zijn dan de oude generatie 'hervormers' en 'vernieuwers' van de CD&V waarvan Jo Vandeurzen, Tony Van Parys en Wilfried Martens deel uitmaakten.

-------------------

Onkelinx se demande pourquoi Vandeurzen a démissionné

La vice-première ministre et ancienne ministre de la Justice Laurette Onkelinx (PS) a fait part, mercredi sur Bel-RTL, de ses doutes sur l'opportunité de la démission du précédent ministre de la Justice, Jo Vandeurzen (CD&V), qui a entraîné le gouvernement Leterme dans sa chute, ainsi que sur l'attitude du premier président de la cour de cassation Ghislain Londers.

BRUXELLES Revenant sur la volonté d'Inge Vervotte de ne pas monter dans le gouvernement Van Rompuy, par solidarité avec Jo Vandeurzen et Yves Leterme, Laurette Onkelinx a dit s'être demandée "pourquoi Jo Vandeurzen avait démissionné". "Je pense qu'il fallait tout simplement attendre les conclusions d'une commission d'enquête", relève-t-elle, disant toutefois respecter le choix de M. Vandeurzen.

Elle ajoute qu'elle ne comprend toujours pas la démarche du président de la Cour de cassation, Ghislain Londers, qui s'est adressé au président de la Chambre, le futur premier ministre Herman Van Rompuy. "S'il estimait qu'il y avait eu des illégalités, il devait les dénoncer auprès du président ou du procureur général auprès de la cour d'appel de Bruxelles. Sa démarche de venir au parlement, dans un moment un peu critique, difficile, d'apporter une lettre au président de la Chambre, c'est une démarche politique qui étonne.
On va regarder cela au parlement, comment les pouvoirs travaillent ensemble", note-t-elle.

31.12.2008 © La Dernière Heure 2008


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar Marcel Vervloesem die onschuldig vastzit en die, zoals duizenden andere gevangenen en hun familieleden, in de steek wordt gelaten:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89